Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych

Główna treść

Konkurs kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych

12 marca 2024 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłosił konkurs kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom.

Konkurs na stanowiska dyrektorów dotyczy:

Szkoły Podstawowej w Chełmie, ul. Wolbromska 21, 32-340 Wolbrom

– Szkoły Podstawowej w Jeżówce, Jeżówka 253, 32-340 Wolbrom

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (należy podać nazwę szkoły, zespołu, którego oferta dotyczy)” w terminie do 26 marca 2024 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1 (decyduje data doręczenia przesyłki na dziennik podawczy do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Kandydat zgłasza się z dowodem tożsamości lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz posiadane obywatelstwo kandydata.

Szczegółowe informacje na poniższych dokumentach: