Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora w Referacie Rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu

Główna treść

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora w Referacie Rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLBROM OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora w Referacie Rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu.

1. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

2. Wymagania niezbędne (formalne):Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

  1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość
  5. posiadanie co najmniej 5 – letniego stażu pracy w tym co najmniej 2 – letniego w sektorze finansów publicznych,
  6. niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu,

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Szczegóły ogłoszonego Konkursu (kliknij)