Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kontrola do rewizji

Główna treść

Kontrola do rewizji

Żenującą niewiedzą wykazała się ostatnio Komisja Rewizyjna RM, która na zlecenie Rady Miejskiej w Wolbromiu, przeprowadziła kontrolę działalności burmistrza Wolbromia w zakresie przeprowadzenia konkursu „Wspieranie realizacji zadania w prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej- piłka nożna wśród mieszkańców MiG Wolbrom” ogłoszonego w lutym br. gdyż pokontrolne uwagi zawierają drastyczne uchybienia świadczące jedynie o braku kompetencji członków Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym jest radny Andrzej Gil przeprowadziła kontrolę pod kątem prawidłowości przeprowadzenia procedury konkursowej na wniosek grupy radnych popartych przez Radę Miejską. Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia UMiG Wolbrom a uwagi zawarte w Protokole Komisji Rewizyjnej z dn. 12 czerwca 2014 zostały przedstawione burmistrzowi 20 czerwca. Niestety, okazało się, że każda z dziesięciu przedstawionych przez Komisję uwag zawiera nie tylko poważne uchybienia, ale bardziej osobiste poglądy i przypuszczenia niż fachową ocenę, dlatego Burmistrz Jan Łaksa w dniu 4 lipca przekazał pismo do Biura Obsługi Rady Miejskiej odnoszące się do pokontrolnego protokołu.

Zdaniem burmistrza Protokół został sporządzony z rażącym naruszeniem Regulaminu Komisji Rewizyjnej i zawiera drastyczne uchybienia:
– w treści protokołu brak wskazania naruszenia konkretnych przepisów prawa;
– protokół nie zawiera adresu kontrolowanej jednostki;
– w protokole nie przedstawiono imion i nazwisk osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz nie wskazano osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień kontrolowanej jednostce;           
– wszystkie nieprawidłowości wymienione w protokole nie zostały poparte dowodami źródłowymi;
– protokół nie zawiera informacji o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia uwag odnośnie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień przez kierownika kontrolowanej jednostki;
– strony protokołu nie zostały ponumerowane i opatrzone parafkami kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolowanej;
– w końcowej części protokołu brak wykazu ponumerowanych załączników, podpisanych za zgodność z oryginałem przez kierownika kontrolowanej jednostki;
– w protokole zawarte są osobiste poglądy, przypuszczenia, nieudokumentowane opinie.

W związku z wymienionymi zastrzeżeniami, na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej burmistrz odmówił podpisu protokołu z kontroli. Protokół, jak wszystko wskazuje, został sporządzony przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poza urzędem i bez poproszenia kierownictwa Urzędu o jakiekolwiek wyjaśnienia. Następnie protokół, został pośpiesznie przedłożony do podpisu członkom Komisji, nie dając im czasu na rzetelne zapoznanie się z jego treścią. Tym samym, po raz kolejny przewodniczący Komisji Rewizyjnej wykazał się indolencją i nierzetelnością.

Przypomnijmy, po ogłoszeniu wyników konkursu przyznającego dotację Akademii Piłkarskiej Przebój Wolbrom narosło mylne przekonanie o nieprawidłowościach i niejasnym trybie wyłonienia zwycięzcy. Nieodpowiedzialne artykuły w lokalnej gazecie doprowadziły jedynie do zupełnie niepotrzebnego narastania uprzedzeń między członkami i sympatykami AP Przebój Wolbrom, KS Przebój 1937 czy też ŁLKS Jura. Niestety, niefachowa ocena Komisji Rewizyjnej sytuacji nie polepszyła i w obecnym stanie prawnym będzie musiała ponownie ustosunkować się do uwag burmistrza.

Wiesław Biernacki