Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Korzystaj z darmowej porady prawnej

Główna treść

Korzystaj z darmowej porady prawnej

Powiat Olkuski ponownie został objęty działaniem programu nieodpłatnej pomocy prawnej działającym w Polsce od 2016 r. Wykonanie zadań w ramach programu powierzono samorządom na szczeblu powiatów, które wraz z wybranymi, organizacjami pozarządowymi odpowiadają za jego realizację. Darmową pomoc prawną mogą uzyskać osoby spełniające jedno z kryteriów określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.W ramach darmowego poradnictwa prawnego, osoby spełniające kryteria mogą liczyć również w szczególności na przygotowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Olkuskiego w 2018 r.Punkt w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny. Punkt zlokalizowany jest w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. Harmonogram: poniedziałki, środy i piątki – od 8.00 do 12.00, wtorki i czwartki od 11.00 do 15.00. Punkt w Gminie Wolbrom – prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20.Harmonogram: poniedziałki, środy i piątki –od 8.00 do 12.00  oraz we wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00.
Punkt w Gminie Klucze – prowadzony przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 6/6, udzielającym porad jest adwokat.                Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Klucze,  ul. Partyzantów 1, pok. nr 119.Harmonogram: poniedziałki, wtorki, czwartki od godziny 11.00 do 15.00 oraz w środy od 8.00 do 12.00 i piątki od 07.30 do 11.30. Punkt w Gminie Trzyciąż – prowadzony przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą  w Warszawie ul. Chmielna 6/6, udzielającym porad jest  adwokat.Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, lok. nr 31.Harmonogram: poniedziałki  i czwartki od godziny 14.00 do 18.00, wtorki, środy i piątki od 8.00 do 12.00. Punkt w Gminie Bolesław – prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” z siedzibą w Olkuszu  ul. K.K. Wielkiego 12, udzielającym porad jest adwokat.Punkt zlokalizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Bolesławiu, ul. Główna 46, pok. nr 1 (parter).Harmonogram: poniedziałki, środy od 11.00 do 15.00, we wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 12.00.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, nieodpłatna  pomoc prawna obejmuje:

1)   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 

2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

3)   udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 

4)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2)   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 

3)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, której:

1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub 

2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 

3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub 

4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub 

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub

6)   która ukończyła 65 lat, lub 

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, 

8)   która jest w ciąży. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w: 

– pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

– pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

– pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

– pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; 

–  pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

– pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie. 

– pkt 8 –  wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.