Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Główna treść

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. informujemy, że kwalifikację wojskową dla osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa, zameldowanych  na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie miasta i gminy Wolbrom, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Olkuszu w dniach:

14 – 15 i 19 kwietnia 2022 roku – mężczyźni

29. 04. 2022 roku – kobiety

Siedziba komisji: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

  • Mężczyźni urodzeni w 2003 roku
  • Mężczyźni z roczników 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej.
  • Osoby z roczników 2001-2002, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  • Kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej., a także kobiety pobierająca naukę w celu pozyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych
  • Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 2017.1980 t.j.) nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe.