Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Główna treść

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa małopolskiego, kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu olkuskiego zostanie przeprowadzona w okresie od 17.04.2023 r. do 22.05.2023 r.


Termin kwalifikacji wojskowej dla osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa, zameldowanych  na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie miasta i gminy Wolbrom, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Olkuszu w dniach:

12 i 15 – 17maj 2023 roku – mężczyźni

22.05.2023 roku – kobiety

Siedziba komisji: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby które w latach 2021 i 2022:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 64 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach , o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny,
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność,
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.