Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

Główna treść

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa małopolskiego, kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu olkuskiego zostanie przeprowadzona w okresie od 06.02.2024 r. do 05.03.2024 r.
Termin kwalifikacji wojskowej dla osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa, zameldowanych  na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie miasta i gminy Wolbrom, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Olkuszu w dniach:

16, 19, 20, 21 lutego 2024 roku – mężczyźni, 04 marca 2024 roku – kobiety

Siedziba komisji: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2005 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby które w latach 2022 i 2023:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 64 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach , o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego,

w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność,
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która bez usprawiedliwienia nie stawi się do kwalifikacji wojskowej podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. W stosunku do takiej osoby może również zostać zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.