Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Liczymy na dwie schetynówki

Główna treść

Liczymy na dwie schetynówki

Z ostatnim dniem października zakończył się nabór wniosków na budowę(rozbudowę)/ przebudowę/ remont dróg lokalnych na 2016 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – następcę wcześniejszych schetynówek. Wśród złożonych do Wojewody wniosków są dwa, dotyczące dróg na terenie Gminy Wolbrom.

Wniosek na „Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych K120630 w km 0+000 – 1+111 i K120637 w km 0+000 – 1+416 w miejscowości Jeżówka” złożyła Gmina Wolbrom. Wnioskowane drogi przebiegają w całości przez teren wiejski sołectwa Jeżówka i stanowią główny ciąg komunikacyjny mieszkańców tego terenu, który ze względu na ukształtowanie terenu (duże różnice poziomu) uchodzi za bardzo trudny. Remont drogi przyczyni się nie tylko do bardziej komfortowego bieżącego użytkowania drogi przez wieś, ale także ułatwi jej zimowe utrzymanie, co w obecnym stanie jest wysoce utrudnione. W bezpośrednim sąsiedztwie z wnioskowanymi drogami znajdują się wszystkie istotne dla miejscowości budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Jeżówce, Ochotnicza Straż Pożarna, zrewitalizowany staw – punkt rekreacyjny), oczyszczalnia ścieków, specjalistyczno terapeutyczna placówka opiekuńczo wychowawcza pn. „Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce oraz Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzdłuż całego odcinka zlokalizowane są gospodarstwa rolne o znaczącej powierzchni. Droga przez Jeżówkę, jest ważnym ciągiem komunikacyjnym i transportowym, łączącym wieś i okoliczne miejscowości z Wolbromiem. Wnioskowany ciąg komunikacyjny dróg gminnych ma bezpośrednie połączenie z drogami wyższej kategorii – powiatowymi nr: 1138K i 1139K.

Wstępny koszt planowanego remontu obliczono na kwotę 2.238.533,08 zł,  z czego wkład własny Gminy ma wynieść 1 119 267,08 zł, a  dotacja 1 119 266,00 zł. W ramach remontu Gmina Wolbrom chciałaby dokonać wymiany 1546 m uszkodzonej podbudowy, wykonanać2527 m nowej nakładki asfaltobetonowej, naprawić 1600 m rowów przydrożnych, utwardzić 3164,3 m poboczy, wykonać 12 zjazdów do posesji i gospodarstw rolnych, 2 przepusty drogowe, barierki ochronne w okolicy szkoły, wymienić 18 lapm i opraw oświetlenia ulicznego i wymienić 31 pionowych znaków drogowych.

Drugi wniosek na remont drogi w na terenie Gminy Wolbrom składa Powiat Olkuski. Plan przewiduje remont  dróg powiatowych nr 1129K Kąpiele Wielkie – Dłużec do drogi nr 794 w m. Kąpiele Wielkie w km 0+000 – 3+076 oraz 1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna w m. Miechówka i Poręba Dzierżna w km 1+732 – 5+642. Koszt planowanych prac ma wynieść łącznie 5.588.721,23 zł, z czego 2.794.360,62 zł będzie wkładem własnym Powiatu (połowę z tej kwoty pokryje Gmina Wolbrom), a pozostałe 2.794.360,61 zł ma pochodzić z wnioskowanej dotacji.
W ramach planowanego remontu zarządca drogi chciałby  wykonać wzmocnienie i odnowę – 6.986 m nawierzchni jezdni (odtworzenie podbudowy jezdni do KR2, ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych), zbudować 60 m 2 chodników (peronów) przy przystankach komunikacyjnych, przygotować 375 m2 parkingów o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, wyremontować i zmodernizować 12 lamp ulicznych z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła i zamontować 25 solarnych lamp ledowych, naprawić 10600 m rowów przydrożnych, odbudować 6400 m2 poboczy gruntowych, wymienić  52 pionowe znaki drogowe, wyremontować 6 przepustów i 756 m zjazdów na posesje oraz wykonać 925 m2 oznakowania poziomego, a także zamontować 1 komplet znaków aktywnych D-6, 50 m poręczy ochronnych i 80 m barier ochronnych. Przy zaplanowanym do remontu ciągu dróg ma powstać 6 nowych wiat przystankowych.

Czy uda się dokonać tych dwóch bardzo oczekiwanych remontów? Wszystko zależy od tego czy uda się nam pozyskać dofinansowanie, bo remonty są kosztowne.

Nabór wniosków przez wojewodów trwał przez miesiąc od 1 do 30 października. Harmonogram przyznawania dofinansowania na rok 2016 przewiduje, że   do 30 listopada (29 dni kalendarzowych) wnioski będą rozpatrywane i oceniane przez komisję powołaną przez wojewodę. Po ogłoszeniu wstępnych list rankingowych niezadowoleni z wyniku naboru będą mogli przez 2 tygodnie,  czyli do 15 grudnia składać do nich zastrzeżenia. Do 30 grudnia (kolejne 15 dni kalendarzowych) – komisje rozpatrzą zastrzeżenia i nastąpi przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych projektów do zatwierdzenia przez ministra do spraw transportu, który ogłosi ostateczne wyniki do 20 stycznia. Do 31 stycznia zaś nastąpi zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków. Nawet jeżeli nasze wnioski nie znajdą się na liscie zakwalifikowanych wniosków wystarczająco wysoko, aby uzyskać dofinansowanie w pierwszym rozdaniu, istnieje możliwość, że uda się skorzystać z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargów na realizacje projektów, które znalazły się wyżej na liście rankingowej. Ważne jest, żeby wnioski zostały ocenione pozytywnie.