Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019

Główna treść

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do kandydatury do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019.

Przyznawana nagroda stanowi uhonorowanie dla najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego i jest przyznawana w trzech kategoriach:

  1. mały przedsiębiorca;
  2. średni przedsiębiorca;
  3. duży przedsiębiorca.

Laureat otrzyma statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019 oraz prawo do posługiwania się tym tytułem.
Szczegółowe informacje na temat konkursu określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej, a warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie nagrody w wersji papierowej i elektronicznej według załącznika do wyżej wymienionego regulaminu w terminie do 23 sierpnia 2019 r.
Wnioski należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019” na adres:
Urząd Marszałkowski i Województwa Małopolskiego
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
bądź osobiście w sekretariacie Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki: III piętro, pokój 352.
O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Szczegóły na stronie: www.malopolskanagrodagospodarcza.pl