Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Małopolska Pamięta-zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii

Główna treść

Małopolska Pamięta-zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii

Pomnik, postać człowieka z kamienia, obok złożone wieńce, w tle biało czerwona flaga. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”, dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego. Inicjatywa, podjęta po raz pierwszy w 2019 roku, ma promować i zachęcać władze gmin i powiatów do podejmowania działań zmierzających do lepszej i skutecznej opieki nad miejscami pamięci.

Małopolska jest miejscem szczególnie doświadczonym przez historię, a Małopolanie wielokrotnie w dziejach narodu i państwa polskiego dawali przykład przywiązania do najważniejszych dla Polaków wartości, poświęcając za nie swoje zdrowie i życie. Samorząd województwa małopolskiego uznaje, iż troska o zachowanie obiektów stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii jest obowiązkiem samorządowych władz mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

Konkurs pod nazwą „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii” dotyczy podejmowania działań związanych z właściwie sprawowaną ochroną i właścicielską opieką nad miejscami pamięci narodowej i martyrologii:

  • będącymi obiektami budowlanymi, budowlami lub obiektami małej architektury – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
  • posiadającymi wartość historyczną i /lub artystyczną,
  • pełniącymi funkcje memoratywne (upamiętniającymi osoby lub istotne zdarzenia historyczne ważne dla historii Polski i narodowości zamieszkujących nasz kraj), takimi jak: pomniki; tablice upamiętniające wydarzenia lub postaci historyczne; nagrobki osób, które walczyły o wolność narodową i suwerenność państwową Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych bądź okupacyjnych,
  • groby i cmentarze wojenne oraz inne obiekty budowlane, budowle i obiekty małej architektury, będące świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej i historii Polski.

Budżet konkursu wynosi 400 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji to 25 tys. zł. Wnioskowana kwota nie może jednak stanowić więcej niż 60% kosztów zadania.

Termin naboru wniosków: do 25 maja 2021 roku.

Obiekty, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną i / lub historyczną.

Do wniosku należy załączyć:

  • kosztorys prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych podejmowanych przy obiekcie (inwestorski lub ofertowy),
  • fotografie – co najmniej 5 kolorowych zdjęć przedstawiających plan ogólny i zbliżenia głównych elementów kapliczki, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej,
  • w przypadku obiektu, który nie jest własnością gminy lub powiatu – pisemne oświadczenie potwierdzające zobowiązanie prawnego właściciela obiektu do zapewnienia trwałości efektów wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w okresie minimum 36 miesięcy od dnia zakończenia zadania.