Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ

Główna treść

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ

Małopolska przeznaczy kolejne środki na wsparcie placówek medycznych w regionie. W ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ” będzie to 10 mln zł.

Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych oraz niepublicznych podmiotów prowadzących placówki POZ, udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie województwa małopolskiego, które mają podpisaną umowę z NFZ i udzielają świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie minimum „świadczenia lekarza POZ” oraz do ich pracowników i pacjentów – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Projekt wdrażany będzie w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 oraz art. 36 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Celem naszych działań jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ. W szczególności personelu medycznego oraz pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19 – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Planowana wartość projektu to ponad 11,7 mln zł z czego 10 mln zł (85%) będą stanowiły środki dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFS), a przeszło 1,7 mln zł (15%) wkład własny Grantobiorców. Nie przewiduje się wkładu własnego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego ani udziału w montażu finansowym środków z Budżetu Państwa.

Kwota grantu dla danego podmiotu będzie uzależniona od liczby deklaracji świadczeniobiorców dokonujących wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (dalej deklaracji). Minimalny grant wynosi 10 tys. zł, a maksymalny 200 tys. zł.

Środki grantu nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych ani cross-financing. Kwalifikowalne w ramach projektu są wyłącznie wydatki ponoszone ze środków bieżących na asortyment wymieniony poniżej:

Środki ochrony indywidualnej (gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, chusteczki, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, maski chirurgiczne, czepki, maski panoramiczne, filtry do masek panoramicznych, maski filtracyjne, prześcieradła jednorazowe),

Środki do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz urządzenia dezynfekujące (środki do dezynfekcji osobistej, środki do dezynfekcji sprzętu i powierzchni, dozowniki do dezynfekcji, pojemniki i worki na odpady, autoklawy, sterylizatory, lampy bakteriobójcza przepływowa, myjka ultradźwiękowa, zamgławiacze, urządzenia do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru),

Sprzęt medyczny i wyposażenie (aparat do EKG, aparat do mierzenia ciśnienia, aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny wraz z wyposażeniem, defibrylator z wyposażeniem, w tym także elektrody do defibrylatorów i stymulacji zewnętrznej, fonendoskop/stetoskop, koncentrator tlenu, nebulizator, pulsoksymetr, termometry do pomiaru temperatury ciała, worki ambu z wyposażeniem, bramki do automatycznego pomiaru temperatury ciała, bramki do automatycznego pomiaru temperatury ciała i bezdotykowej dezynfekcji rąk, spirometry, przesłony, plexi, parawany medyczne, testy antygenowe wykrywające COVID-19).

Wnioski o grant w ramach otwartego naboru można składać wyłącznie za pomocą platformy ePUAP w terminie 23.02.2022 roku do 16.03.2022 roku.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: MTA 3 Pakiet medyczny – Wsparcie grantowe POZ oraz pod nr tel. (+48) 12 397-44-00.

Adres mailowy do kontaktu: grantypoz@umwm.malopolska.pl