Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mamy 13 milionów złotych dofinansowania na oczyszczalnię!

Główna treść

Mamy 13 milionów złotych dofinansowania na oczyszczalnię!

Takiego „przytupu i kolejnego odhaczonego nie da się” – jak coraz powszechniej w naszej gminie określa się kolejne, a niemożliwe wcześniej do realizacji inwestycje – jeszcze w historii MiG Wolbrom nie było! – Mamy ponad 13 baniek na oczyszczalnię. Powtarzam: mamy ponad trzynaście milionów złotych dofinansowania na oczyszczalnię. Największa dotacja w historii Miasta i Gminy Wolbrom – informuje zadowolony z najświeższych rozstrzygnięć burmistrz Adam Zielnik.15. stycznia minister środowiska oficjalnie zatwierdził listy rankingowe konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020 – stan na dzień 19.12.2017 r. Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.Wniosek Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. na przebudowę i rozbudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu znalazł się na 116 miejscu, ze 150 wszystkich podmiotów, z przyznaną kwotą dofinansowania 13.167.342,19 zł, przy 25.336.224,94 zł wartości projektu, który ma status projektu podstawowego. Warto przypomnieć, że na początku kadencji burmistrz Adam Zielnik „odziedziczył” projekt na kombinat za 45 milionów z 3 milionami… pożyczki. Dlatego tak ogromna radość z pozyskania 13 milionów złotych na oczyszczalnię nie dziwi. Stąd też już dziś burmistrz, w imieniu swoim i społeczeństwa gminy, serdecznie dziękuje ministrowi Henrykowi Kowalczykowi i prezesowi Kazimierzowi Kujdzie. Wielkie gratulacje i podziękowania składa także dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt, ekipy wolbromskiej spółki, na czele z prezesem Andrzejem Duchem, pracownikom UMiG Wolbrom, a w szczególności Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego na czele z naczelnikiem Krzysztofem Wolczyńskim, a przede wszystkim swojemu „najlepszemu skarbnikowi w galaktyce” – Edycie Żuchowicz-Reszce.

Publikowane obok zdjęcie oczyszczalni niebawem odejdzie do historii… W opisie planowanej inwestycji czytamy m.in.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wolbromiu jest samodzielnym zadaniem inwestycyjnym, którego strategicznym celem jest zapewnienie odpowiednio dobrego stanu wód powierzchniowych, do których wprowadzane są oczyszczone ścieki (rzeka Biała Przemsza zwana na odcinku na wysokości oczyszczalni Centarą). W obecnym stanie oczyszczalnia wykazuje istotne niedomagania. Jakkolwiek zasadniczo osiąga wymagane efekty, to odbywa się to w warunkach, które wymagają zmiany. Urządzenia pracują na granicy swoich możliwości technologicznych i są w dużej mierze zużyte. Konstrukcje żelbetowe i stalowe są zniszczone i kwalifikują się do remontu lub likwidacji. Ciągi oczyszczania biologicznego są energochłonne. Z drugiej strony – w związku z planowaną budową kanalizacji na terenie gminy Wolbrom – zlewnia oczyszczalni ulegnie znacznemu powiększeniu. Oznacza to wzrost jej obciążenia w przyszłości, daleko ponad faktyczne możliwości (przepustowość) obecnego układu.Modernizacja będzie miała wymiar zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Wymiar ilościowy odnosi się do znacznego powiększenia faktycznej przepustowości. Wzrośnie ona zarówno w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego do przyjęcia przez oczyszczalnię (o ok. 25%, z RLM = 14,3 tys. do RLM = 18 tys.), jak i przepustowość hydrauliczna (o ok. 25% – z 606 m3/h do 720 m3/h). Wymiar jakościowy odnosi się przede wszystkim do podniesienia nominalnej zdolności usuwania azotu z poziomu poniżej 30 gN/m3 do projektowanego poziomu poniżej 15 gN/m3, a także do usuwania innych rodzajów zanieczyszczeń.