Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nadal obowiązuje

Główna treść

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nadal obowiązuje

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wczoraj wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, unieważniający w całości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wolbrom i skierował go do ponownego rozpoznania. W praktyce oznacza to, że nadal obowiązują zapisy istniejącego planu. Dla mieszkańców gminy Wolbrom jest to dobra wiadomość, bowiem uchylenie planu wiązałoby się z poważnymi utrudnieniami.

Jak zapisano w punkcie 2 art. 4  Ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717):
 „W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
3. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy.
4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu.”

Najprościej rzecz ujmując każdy, kto w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego chciałby np. zbudować dom na terenie gminy, musiałby ubiegać się o wydanie przez Burmistrza decyzji określającej warunki takiej zabudowy. Konieczne byłoby spełnienie kilku istotnych warunków, o których mówi art. 61 ustawy:
1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.”

Ponadto  w praktyce czas oczekiwania na taką decyzję może wydłużyć się nawet do 2 lat, a dodatkowo jest kosztowne. W sytuacji kiedy plan obowiązuje na danym terenie wystarczy nawet kilka minut, aby uzyskać dokumenty z danymi o sposobie zagospodarowania terenu, na którym planujemy budowę i jeżeli na planie nie ma przeszkód, czyli zaplanowany przez nas pod inwestycje teren  przeznaczony jest do tego sposobu zagospodarowania można podejmować inwestycję. Opłata skarbowa za wypis i wyrys z MPZP wynosi 50 zł (do 5-ciu stron wypisu i 1 str. wyrysu), a powyżej 5 str. za każdą kolejną stronę wyrysu dodatkowo 20 zł (nie więcej niż 200 zł).

O tym jakie znaczenie dla mieszkańców i inwestorów ma MPZP oraz o kontrowersyjnych działaniach małej grupy osób, które były powodem toczącego się postępowania w sprawie uchylenia naszego lokalnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pisaliśmy szczegółowo na początku postępowania we wrześniu 2011 roku (http://new.wolbrom.pl/Miasto-i-Gmina-Wolbrom/Aktualnosci/2011/09/Jak-wylac-dziecko-z-kapiela). Sprawa zatoczyła już dwa razy koło biurokratycznej machiny, bowiem obecny wyrok jest powtórnym uchyleniem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z czego można wyciągnąć jedyny wniosek – uchylenie planu nie jest sprawą jednoznaczną ani banalną, a prawnicy nie są jednomyślni. Wątpliwości będą rozwiewane kolejny raz, bowiem sprawa będzie ponownie rozpatrywana w WSA w Krakowie. Do czasu ostatecznego zamknięcia postępowania obowiązują zapisy aktualnego MPZP Gminy Wolbrom, która nawisem mówiąc już przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem nowego studium zagospodarowania przestrzennego, co poprzedza opracowanie nowego MPZP, uwzględniającego powstałe w ostatnich latach potrzeby.

Ewa Barczyk