Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu przyjmie do pracy na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Główna treść

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu przyjmie do pracy na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

OGŁOSZENIE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20; 32-340 Wolbrom przyjmie do pracy na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY
l. Wykształcenie zgodne z art. 116 ust. I ustawy o pomocy społecznej, tj. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika;
 • pedagogika specjalna;
 • politologia;
 • polityka społeczna;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • nauki o rodzinie.
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych, a także aktów wykonawczych.
 6. Znajomość obsługi komputera (MS Windows, MS Office).
 7. Odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 8. Umiejętność pracy zespołowej.

WYMAGANIA DODATKOWE (MILE WIDZIANE) ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY

 1. Posiadanie udokumentowanego stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej.
 2. Umiejętność pracy w stresujących warunkach pod presją czasu i różnorodności zadań.
 3. Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające formalnie powyższe wymagania, proszone są o kontakt osobisty z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Skalskiej 2 za pośrednictwem sekretariatu lub telefonicznie 32 644 10 75 lub 737 178 063 do dnia 08.03.2021r.


Projekt „Druga Szansa”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.