Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Minister sportu czeka na oferty organizacji pozarządowych

Główna treść

Minister sportu czeka na oferty organizacji pozarządowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Chodzi o wsparcie w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”. Do rozdysponowania jest kwota 2 293 500 zł.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich, zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 19 400 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo–finansowym na rok 2014 w części 25 – Kultura fizyczna.

W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w obszarach:

– Wspieranie programów aktywności fizycznej osób starszych;
– Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych w formie wspierania projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie poprzez sport nadwadze i otyłości;
– Wspieranie projektów „sportu dla wszystkich” organizowanych przez fundacje powołane do prowadzenia działalności w obszarze sportu, ukierunkowanych na przeciwdziałanie nadwadze i otyłości oraz pobudzanie aktywności fizycznej osób starszych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu (wymagany jest odpowiedni zapis w statucie), a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

Priorytetowo traktowane będą m.in. oferty mające na celu wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną osób starszych, dotyczące działań przeciwdziałających nadwadze i otyłości oraz angażujące i integrujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski można składać do 25 lipca wyłącznie na formularzach załączonych w ogłoszeniu.

Więcej informacji

źródło: MSiT