Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Na oczyszczalni praca wre

Główna treść

Na oczyszczalni praca wre

Równo przed rokiem, rozpoczęła się największa inwestycja kiedykolwiek realizowana przez Miasto i Gminę Wolbrom – czyli przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków. Na realizację tego zadania w dniu 3 lutego 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik oraz Prezes Zarządu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Andrzej Duch podpisali umowę z przedstawicielami firmy MIKO-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych.

Dziś, po dwunastu miesiącach wytężonych prac większość nowych obiektów oczyszczalni została już wybudowana. Trwają prace wykończeniowe, montowane są instalacje i wyposażanie obiektów w nowe urządzenia. Jednocześnie rozpoczęła się modernizacja starych obiektów oczyszczalni. Zaawansowanie robót budowlanych na chwilę obecną szacowane jest na około 75%. Całość inwestycji ma być gotowa w czerwcu br.

Realizacja projektu obejmuje:

  • przebudowę części mechanicznej oczyszczalni,
  • przebudowę stacji zlewnej ścieków,
  • przebudowę reaktorów BIOOXYBLOK, na bazie których powstaną nowe z osadnikami (RBO)
  • przebudowę i unowocześnienie części osadowej oczyszczalni, m.in. poprzez wybudowanie zbiornika stabilizacji tlenowej osadów i nowej stacji odwadniania osadu.

    Realizacja projektu ma na celu:
  • zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM
  • poprawę jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów.

– Koszt zadania wyniesie aż 30,1 mln zł. brutto z czego ponad 15,8 mln zł. stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskane w 2018 r. przez naszą spółkę – WZWKGKiM z o.o., Jest to największe dofinansowanie w historii Gminy Wolbrom, jakie udało się kiedykolwiek uzyskać. Jako wkład własny, nasza spółka pozyskała ponadto 9 mln. zł. preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW – podkreśla z dumą burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.

Największa w gminie inwestycja jest realizowana w ramach: „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.