Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór do projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” także dla obywateli Ukrainy

Główna treść

Nabór do projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” także dla obywateli Ukrainy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizuje Projekt grantowy „Małopolska Niania 2.0” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępnie do tych usług.

W ramach projektu przyznawane są granty na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niani zatrudnianej przez zamieszkałych w woj. małopolskim rodziców, którzy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20. tydzień życia) maja problem z funkcjonowaniem na rynku pracy.

W dniu 13 maja 2022 r. ogłoszony zostanie czwarty nabór do projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13 maja 2022 r. do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania nabory wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem.

Z dofinansowania mogą skorzystać także Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Więcej na temat projektu na stronie https://rops.krakow.pl.

REGULAMIN Regulamin-naboru-i-uczestnictwa-w-Projekcie-grantowym_Malopolska-Niania-2.0_nabor-2022.pdf

DO POBRANIA ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia.pdf

Załącznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3.pdf

Załącznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3_alternatywna wersja na czytnik.pdf

Załącznik 3 Przykładowy wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.pdf

Załącznik 4 Wzór Umowy o powierzenie Grantu.pdf

Załącznik 5 Wzór umowy uaktywniającej.docx

Załącznik 5 Wzór umowy uaktywniającej.pdf

Załącznik 6 Formularz wycofania Wniosku o przyznanie wsparcia, rezygnacji z udziału w Projekcie.pdf