Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2021/2022

Główna treść

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice, informujemy, że rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wolbrom do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2021/2022 dokonuje się przez system elektroniczny dostępny pod adresem:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom(przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach  podstawowych)

Po otwarciu systemu należy wypełnić formularz wniosku ze swoją listą wyborów przedszkola/oddziału przedszkolnego, wydrukować, podpisać i dostarczyć go wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, do szkoły lub przedszkola, do którego chcieliby Państwo zapisać swoje dziecko w pierwszej kolejności. Każdy z kandydatów ma możliwość uczestnictwa w rekrutacji do najwyżej trzech placówek, co zwiększa szansę na przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Ważne! W systemie elektronicznym wypełnia się tylko jeden wniosek, w którym można wybrać co najwyżej trzy placówki według własnych preferencji. W formie papierowej wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, składa się tylko w placówce „pierwszego wyboru”.

Przy wypełnianiu wniosku, drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowane hasło, dzięki któremu w powiązaniu z nr PESEL dziecka będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają formularze wniosków w przedszkolu lub w szkole podstawowej, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu lub w szkole podstawowej z wybranym oddziałem przedszkolnym „pierwszego wyboru”. W takiej sytuacji informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola lub szkoły podstawowej.

Rodzice, którzy tylko ręcznie wypełnili wniosek i złożyli go w przedszkolu lub szkole podstawowej „pierwszego wyboru”, będą mogli sprawdzić wyniki rekrutacji na liście wywieszonej w przedszkolu lub szkole podstawowej w terminie określonym w załączonym poniżej Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szk. 2021/2022.
Wprowadzenie elektronicznego systemu rekrutacji pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku przedszkolach i szkołach podstawowych przez te same dzieci. System zapewnia bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu przyjmowania dzieci do przedszkoli.

Wszystkie szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Wolbrom zamieszczą w systemie informacje o swoich ofertach.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (w postępowaniu uzupełniającym) ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO ZARZĄDZENIA PO ADRESEM :

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,1878670,zarzadzenie-nr-122021-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-okreslen.html 

Informacje dodatkowe dostępne są w sekretariatach i na stronach  internetowych szkół.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szk. 2021/2022
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WOLBROM NA ROK SZKOLNY 2021/2022