Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Główna treść

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., który przeprowadzony będzie w terminie od 01 września 2020r. do 30 listopada 2020r. na terenie Gminy Wolbrom

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Wolbrom. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Wolbrom,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 • posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 • pełna sprawność fizyczna,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 • posiadanie prawo jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • telefonu,
 • adresu email.

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydata na potrzeby realizacji spisu rolnego zgodnie z przepisami RODO.

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie UMiG Wolbrom (Biuro podawcze) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miasta i Gminy w Wolbromiu
Gminny Komisarz Spisowy

Adam Zielnik

Załączniki:
1. Zgłoszenie kandydata 
2. Oświadczenie 
3. Oświadczenie o niekaralności
4. Oświadczenie RODO
5. Klauzula RODO