Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór NGO

Główna treść

Nabór NGO

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działając na podstawie art.15 ust. 2a – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 6 załącznika do Uchwały Nr XVI/149/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych
1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom mogą udzielać następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj.
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
c) spółdzielnie socjalne;
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.”
2. Kandydat musi złożyć oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz że korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Osoba kandydująca na członka komisji konkursowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w formie stosownego oświadczenia zawartego na Formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do kandydowania na członka komisji konkursowych oraz późniejszych prac w tychże komisjach.
4. Kandydat musi uzyskać rekomendacje 2 podmiotów uprawnionych, potwierdzone w formularzu zgłoszeniowym.
5. Osoby ubiegające się o wpis do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych powinny spełniać następujące warunki:
a) posiadać dobrą znajomość sektora pozarządowego;
b) posiadać szeroką wiedzę w zakresie obszarów tematycznych, w których będą dokonywać oceny ofert popartą odpowiednim doświadczeniem.
Dodatkowo mile widziane będzie:
a) doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;
b) aktywne uczestnictwo w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Wymagane dokumenty.
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami zawierający podpisane rekomendacje;
b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie;
c) kandydat, którego Formularz zgłoszenia będzie niekompletny zostanie wezwany do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni. W przypadku nie dostosowania się do wymaganego terminu Formularz zostanie zniszczony.

III. Kryteria oceny i tryb wyboru.
a) wyboru członków komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom kierując się kwalifikacjami kandydatów, doświadczeniem oraz przedstawionymi rekomendacjami;
b) kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wpisie do bazy.

IV. Okres wpisu do bazy członków.
Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca roku 2016 i dotyczą konkursów ogłoszonych na rok 2016.

V. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych.
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela podmiotów uprawnionych uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.
2. W skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy Wolbrom lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.
4. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

VI. Zgłoszenie.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy przesłać lub dostarczyć do dnia 20 grudnia 2015 r. na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
Z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych – ngo”

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 108 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu lub pod numerem telefonu: 32 70 65 349

Formularz zgłoszeniowy do bazy.doc