Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nagroda dla zespołu projektowego koncepcji rewitalizacji Rynku w Wolbromiu

Główna treść

Nagroda dla zespołu projektowego koncepcji rewitalizacji Rynku w Wolbromiu

Jak już informowaliśmy, zakończył się ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej „Rewitalizacji Rynku w Wolbromiu wraz z zabytkową zabudową miasta”. Na konkurs wpłynęły dwie oferty. W wyniku prac Sądu Konkursowego, Organizator Konkursu przyznał I miejsce Zespołowi projektowemu w składzie: Karolina Szczepara, Katarzyna Orzechowska,

i Aleksandra Ryjak, przyznając nagrodę w wysokości 20.000 zł.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w dniu 1 czerwca w sali narad UMiG Wolbrom.

Z członkiniami zwycięskiego zespołu Karoliną Szczeparą i Katarzyną Orzechowską spotkał się Burmistrz Adam Zielnik, któremu towarzyszyła Przewodnicząca – Sędzia Sądu Konkursowego Dagmara Muszalska oraz Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Krzysztof Wolczyński.

Szanowne Panie, serdecznie gratuluję pomysłu, który wymagał dużo pracy i wysiłku. Dziękuję za zaangażowanie, za pomoc i pracę, która co najważniejsze, spodoba się wielu mieszkańcom. Choć wiadomo, nie wszystkim się dogodzi, to w przytłaczającej większości koncepcja podoba się jak najbardziej. Mnie oczywiście też. Jeszcze raz gratuluję i życzę kolejnych sukcesów – życzył Adam Zielnik.

Przedstawicielkom zwycięskiego zespołu burmistrz wręczył symboliczny czek I nagrody wartości 20.000 złotych.

Celem niniejszego konkursu był wybór najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania miasta.

Organizator Konkursu, czyli Gmina Wolbrom, zastrzegł konieczność uwzględnienia w koncepcji następujących elementów :

1. Układ drogowy połączenia Rynku z obszarem parkingów i PKS;

2. Układ komunikacyjny miasta ze szczególnym uwzględnieniem ul. Krakowska, Żwirki i Wigury, Nowa, Mariacka, Miechowska, Kościelna;

3. Fontanna;

4. Elementy miejskiej małej architektury;

5. Zagospodarowanie obszaru pomnika Jana Kilińskiego;

6. Uporządkowanie i ekspozycja roślinności z uwzględnieniem ograniczenia powierzchni utwardzonych;

7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego;

8. Toaleta publiczna;

9. System informacji przestrzennej miasta (spójny system obejmujący tablice informacyjne, słupki wskaźnikowe, tabliczki kierunkowe);

10. szacunkowy koszt wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych i pełnieniem nadzoru autorskiego;

11. szacunkowy koszt realizacji inwestycji.

Zadaniem konkursowym było opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania układu drogowego i ciągów pieszych, ewentualnych ciągów rowerowych, nawierzchni, zieleni, elementów małej architektury oraz formy wkomponowania w całość układu przestrzennego miasta. Organizator zastrzegł, iż lokalizacja istniejącej zabudowy nie może w istotny sposób zostać zmieniona. Cały układ urbanistyczny ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do galerii zdjęć wybranych wizualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.