Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie przyrody związane z wycinką drzew

Główna treść

Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie przyrody związane z wycinką drzew

17 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ochronie przyrody, które zaostrzają prawo dotyczące usuwania drzew z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje, że zgodnie z nowymi przepisami, każde planowane usunięcie drzewa/ drzew z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych wymaga zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, jeżeli planowane usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom (za pośrednictwem pracownika urzędu) w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłaszanych drzew. W terminie 14 dni od dokonania oględzin Burmistrz może wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli nie wniesie sprzeciwu, oznacza to, że drzewo można ściąć, jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia oględzin, doliczając czas potrzebny na dostarczenie ewentualnej korespondencji pocztowej z decyzją administracyjną. Jeżeli zgłaszający nie chce czekać z wycinką drzewa, aż upłynie wymagany termin 14 dni, musi wystąpić o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co uprawnia go do niezwłocznego usunięcia drzewa.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin i braku sprzeciwu na jego usunięcie, procedurę zgłoszenia usunięcia drzewa należy przeprowadzić ponownie.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewo. Opłata będzie pobierana od aktualnego właściciela nieruchomości, nawet jeśli drzewa wyciął poprzedni właściciel. W celu sprawdzenia, czy na działce przeprowadzona była wycinka można zgłosić się do gminy o udostępnienie protokołu z oględzin.
W przypadku gdy drzewo ma być usunięte z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej albo nieruchomości nieleśnych stanowiących własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, do wycinki wymagane jest zezwolenie Burmiastrza Miasta i Gminy Wolbrom na dotychczasowych zasadach.

Uwaga!

Nie wymagają uzyskiwania zezwolenia na usunięcie z terenów nieleśnych, m.in.:

  • drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm od ziemi mniejszych od tych wskazanych na wstępie;
  • drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
  • do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
  • krzewy rosnące w skupisku do 25 m2;
  • krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne;
  • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych
  • do użytkowania rolniczego.

Wiecej informacji oraz pliki do pobrania znajdują się w zakładce:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Informacji udzielają także pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom pod nr tel.: (32) 70-65-301 lub (32) 70-65-316 oraz w siedzibie Urzędu w pokoju 203 oraz 207