Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nauczycielki awansowały

Główna treść

Nauczycielki awansowały

Dzisiaj w wolbromskim urzędzie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego trzem nauczycielkom języka angielskiego, uczącym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom. Akty wręczał burmistrz Adam Zielnik w obecności naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Doroty Świerczek.

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrały trzy anglistki: Aneta Osmęda z ZS w Dłużcu, Beata Wesołowska z Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu oraz Beata Miłoszewska z ZS Pod Lasem, które wcześniej zaliczyły wymagany staż oraz zdały egzamin kwalifikacyjny przed komisją egzaminacyjną 25 sierpnia br.

Jak podkreśliła naczelnik Dorota Świerczek awansowane nauczycielki wyróżniają się szczególną aktywnością w pozyskiwaniu środków na rozwój zawodowy i związany z tym udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Ma to swoje odbicie w sposobie pracy w uczniami, poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania języka. 
Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego (III stopnia awansu zawodowego) składa się z dwóch etapów:
• I etap (szkolny) – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
• etap (zewnętrzny) – postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego szkołę; w toku tego postępowania komisja egzaminacyjna – powołana przez organ prowadzący szkołę – ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Nauczyciel kontraktowy (II stopień) może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (przez przepracowanie należy rozumieć okres zatrudnienia nauczyciela w szkole). Nauczyciel kontraktowy ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły, w której jest zatrudniony.

Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw uchylono przepis obligujący nauczyciela kontraktowego do niezwłocznego rozpoczynania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, po rygorem wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku nieuzyskania tego stopnia w okresie 4 lat pracy w szkole. Nauczyciel kontraktowy decyzję o ubieganiu się o stopień nauczyciela mianowanego podejmuje samodzielnie.