Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nie ma przyzwolenia na pomówienia

Główna treść

Nie ma przyzwolenia na pomówienia

Informujemy, iż w związku z licznymi przejawami naruszenia norm obowiązujących w stosunkach społecznych oraz naruszeniem dóbr osobistych, noszących znamię przestępstwa pomówienia funkcjonariusza publicznego jakim jest Burmistrz MiG Wolbrom do redakcji Wiadomości Olkuskich zostało skierowane następujące pismo:

Wolbrom, dnia 03.12.2013 r.

WOO.005.1.40.2013

                                                     Pan Sławomir Sztaba
                                                     Redaktor naczelny
                                                     Wiadomości Olkuskich

    Na podstawie art.18 ust 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. Nr 144 poz. 1204) w związku z art.24 §1 ustawy Kodeks cywilny  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr16 poz.93) Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu zwraca się do Redakcji Wiadomości olkuskich jako właściciela serwisu www. wiadomosciolkuskie.pl z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych podmiotów występujących pod nazwą użytkownika: wojenka oraz ann, w tym:

  • adresów IP lub hostów komputerów wykorzystywanych przez użytkowników w czasie zamieszczania wypowiedzi naruszających prawa Burmistrza (dobre imię),
  • nazw użytkowników wraz z podaniem adresów e-mail oraz innych posiadanych danych identyfikacyjnych,  a w szczególności ich imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, którzy w dniu 25.09.2013 r dokonali obraźliwych wpisów.   

    Wskazane wpisy naruszyły dobra osobiste funkcjonariusza publicznego jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, a w szczególności jego dobre imię oraz wypełniają znamiona przestępstwa pomówienia. Uzyskanie przedmiotowych informacji osobowych pozwoli wnioskodawcy na dochodzenie praw przed sądem.
    Udostępnienie danych eksploatacyjnych jest zasadne i możliwe, jeśli jest to niezbędne do realizacji uzasadnionych celów (w tym przypadku dochodzenie swoich praw przed sądem) – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2013 r.
    W załączeniu wydruk strony internetowej zawierający obraźliwe komentarze.

                                                                      Z-ca Burmistrza
                                                                      dr. inż  Katarzyna Posełek