Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowa ulica w Gołaczewach

Główna treść

Nowa ulica w Gołaczewach

Zgodnie z projektem z dnia 25 października 2022 roku zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, Rada Miejska podczas sesji w dniu 17 listopada 2022 r. Uchwałą Nr LX/498/2022 nadała nazwę „Pogodna” ulicy stanowiącej drogę położoną w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 48/12, 48/17,położonej na terenie miejscowości Gołaczewy.

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy zwrócili się do burmistrza Adama Zielnika właściciele działki bezpośrednio przyległej do drogi. Dotychczasowa droga nie posiadała nazwy, a ze względu na powstającą zabudowę zaistniała konieczność nadania nazwy ulicy. Przedmiotowa ulica stanie się elementem Systemu Ewidencji Numeracji Porządkowej Nieruchomości oraz Nazw Ulic i Placów, dla której przyporządkowana zostanie numeracja porządkowa położonych przy niej nieruchomości.

Koszty wykonania i umieszczenia tabliczki informacyjnej o nazwie ulicy oraz wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie poniesie Gmina Wolbrom.