Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowe taryfy za wodę. Ścieki bez zmian

Główna treść

Nowe taryfy za wodę. Ścieki bez zmian

Jak co roku WZWiK przygotował wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieków. Wniosek mówiący między innymi o podwyżce cen wody o 5 groszy/ m3 i pozostawieniu na niezmiennym poziomie ceny ścieków zatwierdzili radni podczas sesji w dniu 4. lipca. Zgodnie z uchwalą, w okresie od 10 sierpnia 2014 r. do 9 sierpnia 2015 r. przeciętna 4-osobowa rodzina zużywająca przykładowo 7 m3 wody miesięcznie, zapłaci za nią zaledwie 35 groszy (netto) więcej niż obecnie.

Minimalna podwyżka, choć niewielka, jest jednak konieczna. Z uzasadnienia do projektu uchwały dowiadujemy się, że: Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zarządza 236 km sieci wodociągowej i 122,6 km przyłączy wodociągowych oraz 25,2 km sieci kanalizacyjnej i 14,4 km przyłączy kanalizacyjnych. Zakład dostarcza wodę do 5.980 (5.937 w 2013 r.) odbiorców i odprowadza ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej od 1.532 (1.486 w 2013r.) odbiorców usług oraz odbiera ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

Świadczone usługi zapewniają:
– ciągłość dostawy wody o odpowiedniej jakości,
– niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
– ochronę interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

WZWiK Wolbrom zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, a jakość wody dostarczanej przez zakład, jak również jakość ścieków oczyszczonych i powstający osad podlega systematycznej kontroli zgodnie z przepisami prawa. Badania wykonywane są przez akredytowane laboratoria z Katowic, Pszczyny i Olkusza. W ramach posiadanych środków Zakład wykonuje remonty urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w celu poprawy jakości świadczenia usług, ograniczenia strat wody oraz ochrony środowiska. Zgłaszane przez odbiorców usług awarie usuwane są bezzwłocznie, a dostawy wody i odbiór ścieków realizowane w sposób ciągły i niezawodny.
W 2013 roku dokonano wymiany 5.297,00 mb (w roku 2012, 4.454,00 mb) sieci wodociągowej na rury PE wraz z przyłączami oraz 76,00 mb sieci kanalizacyjnej (150,00 mb – w 2012). Ponadto na bieżąco i sukcesywnie są remontowane ujęcia wody, hydrofornie jak również zbiorniki wody pitnej.

Ceny i stawki opłat określone przez zakład w taryfie zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów odpowiadających kosztom prowadzonej działalności w roku obrachunkowym, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych pod względem księgowym i pod względem przeprowadzonych badań, różnic kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zmian warunków ekonomicznych, wielkości usług i uwarunkowań technicznych (stopień zanieczyszczenia, koszty oczyszczania, eksploatacji i utrzymania, stopień obciążenia urządzeń, prowadzona działalność gospodarcza i lokalne uwarunkowania). Taryfa zawiera podatek od nieruchomości w wysokości 664.058,00 zł.

W taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków nie uwzględniono środków na modernizację oczyszczalni ścieków w Wolbromiu jak również środków na wystąpienie poważniejszych awarii na oczyszczalni, uwzględniony został natomiast wzrost kosztów spowodowany jej utrzymaniem (tj. wzrostem cen energii, jak również zwiększeniem wielkości jej zużycia, zakupami materiałów eksploatacyjnych oraz wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska).

Mając na uwadze wszystkie składowe kosztów i konieczność samofinansowania WZWiK wnioskował o:
– podwyżkę cen wody dla wszystkich odbiorców z 4,51 zł/m3 na 4,56 zł/m3
– pozostawienie na niezmiennym poziomie stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie odczytu z wodomierza głównego w wysokości 6,50 zł/odbiorca/m-c,

– wprowadzenia stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt) w wysokości 6,30 zł/odbiorca/m-c
– zostawienie na niezmiennym poziomie stawki opłaty abonamentowej od urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,00 zł/odbiorca/m-c,
– pozostawienie na zmienionym poziomie ceny ścieków dla dostawców z grupy 1, do której należą: gospodarstwa domowe, osiedla mieszkaniowe i ich administracja, szkoły i przedszkola, Urząd Miasta i podległe mu zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne, placówki służby zdrowia, apteki i laboratoria, KRUS i Policja, ośrodki kultu religijnego, ośrodki sportowo-rekreacyjne, domy pomocy i opieki społecznej oraz urzędy terenowej administracji państwowej) w wysokości 5,01 zł/m3, oraz dla dostawców z grupy 2, do której zalicza się zakłady prowadzące działalność handlową, przemysłową, produkcyjną, składową, transportową lub usługową, innych niż wymienionych w pierwszej grupie, w wysokości 10,01 zł/m3,
– pozostawienie na niezmiennym poziomie stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynikającej z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług w wysokości 90,75 zł/przyłączenie. Do podanych cen i stawek należy doliczyć podatek VAT wysokości 8%.

Taryfowe ceny i stawki opłat WZWiK skalkulował i zróżnicował w taki sposób, żeby zapewnić:
– uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności zakładu,
– motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczenia zanieczyszczenia ścieków,
– eliminację subsydiowania skrośnego, czyli pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców
– łatwość obliczania i sprawdzania należności za świadczenie usług.

Rada Miejska w Wolbromiu przegłosowała przyjęcie nowych taryf głosami 11 radnych, przy 5 przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się.

Wiesław Biernacki