Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: NOWE ZASADY ZGŁASZANIA PRZEDSIĘBIORCY DO ZUS

Główna treść

NOWE ZASADY ZGŁASZANIA PRZEDSIĘBIORCY DO ZUS

Biuro Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom informuje, iż od 19 maja 2017 r. zaczną obowiązywać nowe zasady zgłaszania działalności gospodarczej do ZUS. Przedsiębiorca będzie miał możliwość zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnego, oraz swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego już w momencie zakładania własnej firmy.

Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej ma obowiązek zgłosić jej rozpoczęcie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu składa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1, który stanowi jednocześnie zgłoszenie firmy do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Procedura ta dotyczy zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, na własny rachunek, jak i działających jako wspólnicy spółek cywilnych.

Od 19 maja 2017 r. zostanie wprowadzone ułatwienie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Na podstawie ustawy zmieniającej przedsiębiorca (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej) będący płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, będzie mógł – wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG – dokonać:

– zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZUA, lub

– zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZZA,

– zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZCNA (o ile członkowie rodziny spełniają warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– zmiany danych wykazanych w wymienionych zgłoszeniach – na formularzach ZUS ZZA / ZUS ZIUA,

– zgłoszenia wyrejestrowania z wymienionych ubezpieczeń – na formularzu ZUS ZWUA.

Omawiane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 11 oraz art. 37 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893). Mimo że wskazane przepisy obowiązują od 19 maja 2016 r., jednak na podstawie art. 75 ww. ustawy zgłoszeń w nowym trybie można dokonywać po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian. A zatem w praktyce zgłoszeń w nowym trybie będzie można dokonywać od 19 maja 2017 r.