Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: O nowej remizie i remoncie wieżyczki wolbromskiej OSP

Główna treść

O nowej remizie i remoncie wieżyczki wolbromskiej OSP

Rok 2018 był bardzo udany dla wolbromskich ochotników. Ubiegłoroczny zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wolbrom stał się dla jednostki niemal historycznym wydarzeniem. Ostatni samochód dla tej jednostki został zakupiony… w 1997 roku, więc nic dziwnego, że podsumowujący ubiegły rok ochotnicy obradowali w atmosferze radości z otrzymanego nowego wozu bojowego.

Innym powodem do zadowolenia ochotników z Wolbromia było poznanie planów burmistrza Adama Zielnika odnośnie budynku nowej remizy przy ul. Piłsudskiego, a także remontu wieżyczki zabytkowej remizy przy ul. Staszica.

Walne zebranie sprawozdawcze odbyło się 16 lutego. Na zaproszenie druhów, do najstarszej w gminie jednostki OSP przybył: Komendant JRG PSP Zbigniew Wrzesień, Burmistrz Miasta i Gminy Adam Zielnik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Bartłomiej ŻurekMarcin Ciempka z UMiG Wolbrom oraz druhowie seniorzy.
Zanim druhowie rozpoczęli obrady, Prezes OSP Dariusz Gorgoń, po powitaniu wszystkich zgromadzonych, poprosił by minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego druha jednostki Filipa Augustyniaka.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, odbyła się ceremonia ślubowania nowo przyjętych druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którą poprowadził naczelnik dh Rafał Rupka. Ślubowanie na sztandar jednostki złożyli dh Aleks Banasik i dh Michał Pieliński
Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromiu przedstawił naczelnik dh Rafał Rupka. Zgodnie z raportem jednostka OSP w Wolbromiu liczy 44 druhów, w tym jeden honorowy, dwóch wspierających oraz cztery kobiety. W strukturach jednostki funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzeszająca sześciu druhów. 
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu. Ochotnicy z Wolbromia wyruszali czterokrotnie do akcji ratowniczych, w tym do gaszenia pożaru oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. Ochotnicy wykonywali prace porządkowo-remontowe i budowlane przy obiektach, wykonano nową instalację gazową, ocieplono salę remizy przy ul. Staszica. W roku sprawozdawczym OSP obok samochodu Renault z wyposażeniem, jednostka pozyskała ponadto torbę R1, pompę szlamową, armaturę wodno-pianową i radiotelefony. 
Po przedstawieniu sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, całoroczna praca zarządu została pozytywnie oceniona przez zgromadzonych druhów, którzy jednogłośnie udzielili mu absolutorium.
Burmistrz MiG Wolbrom Adam Zielnik niejednokrotnie powtarzał, że życie ludzkie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Wolbrom są dla niego priorytetem. Dbałość o ten element życia publicznego przejawia się przede wszystkim wsparciem finansowym dla sił mundurowych.
Zakup w latach 2014-2017 – czyli kadencji burmistrza Zielnika czterech zupełnie nowych samochodów bojowych (dla OSP Dłużec, Zarzecza, Gołaczew, Poręby Dzierżnej) jest bez wątpienia wyjątkowym wydarzeniem nawet w skali kraju. Rekordowy był 2018 rok, w którym zakupiono kolejne trzy nowe pojazdy. Jeden, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy trafił OSP Kąpiele Wielkie, a dwa średnie samochody dla OSP Domaniewice i OSP Wolbrom. Na zakup każdego z nich udało się pozyskać ponad 400 tys. zł. dotacji. Łącznie w ciągu pięciu lat, do jednostek OSP w Gminie Wolbrom, trafiło aż siedem nowych pojazdów! Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wolbrom, który przyjechał do jednostki pod koniec października ub. roku, zostanie oficjalne przekazany w dniu 12 maja. Za ubiegłoroczną współpracę, a przede wszystkim za modernizację sali remizy i zakup samochodu dziękował burmistrzowi Adamowi Zielnikowi oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej Bartłomiejowi Żurkowi, prezes OSP Dariusz Gorgoń. Zakup ten przyspieszył jednak potrzebę dokończenia prac w garażu mieszczącym się w budynku strażnicy przy ul. Piłsudskiego. Zgodnie z planem działalności na 2019 rok, niezbędne jest doprowadzenie garażu do stanu używalności poprzez wykonanie ścianki działowej, doprowadzenie prądu i gazu oraz ocieplenie garażu. Jak zauważyli druhowie, dotychczas używany garaż w starej remizie nie sprawdza się, gdyż występują trudności z wyjazdem na wąską uliczkę Staszica. Inną potrzebą inwestycyjną, która znalazła się w planie na 2019 rok jest remont wieżyczki starej remizy ze względu na zły jej stan. 

Burmistrz Adam Zielnik, w swym wystąpieniu podziękował za współprace przez ostatnią kadencję. – Wiele rzeczy udało się osiągnąć, a które wcześniej wydawały się poza zasięgiem. A jak widzimy przy zgodnej współpracy możemy sięgać po gwiazdy. Dowodem jest samochód, który udało nam się wspólnie nabyć do jednostki wolbromskiej. Samochód posłuży, miejmy nadzieję, że przez następne dwadzieścia lat – oznajmił na wstępie burmistrz Zielnik, który następnie odniósł się do planu działalności ochotników na 2019 rok.
– Jeśli chodzi o drobny sprzęt czy szkolenia – są to sprawy, które załatwia się na bieżąco i nie warto się rozwodzić na ten temat. Natomiast odnośnie garażu w nowej remizie, to sprawa wygląda następująco. Poleciłem swoim służbom przygotować wniosek o pozyskanie środków do kompleksowego dokończenia nowej remizy na rok przyszły, tak jak zwykłem to robić – raz i za jednym podejściem wykończyć całą remizę – podkreślił.  – Jednak teraz, po co tym usłyszałem, muszę sobie przeanalizować, czy wcześniejsze robienie części czegoś tam, w jakiś sposób nie zakłóci przygotowywanego projektu. Montaż finansowy takiego przedsięwzięcia jest skomplikowany, bo sięga się równocześnie do kilku instytucji po pieniądze, a w każdej z nich różne są procedury. Naprawdę trzeba bardzo ostrożnie stąpać po tym gruncie, żeby w jakiś niewinny sposób nie przewrócić całego projektu do góry nogami – tłumaczył burmistrz. 
– Więc tak, jeżeli pomysł adaptacji nowego stanowiska garażowego w nowej remizie nie przeszkodzi mi w realizacji kompleksowego jednorazowego wykończenia całej nowej remizy – to go zrobimy. Natomiast, gdy po analizie z moimi ludźmi dojdziemy do wniosku, że jest duże ryzyko, to jeszcze przez ten rok będziecie musieli sobie jakoś poradzić. To jest za duża stawka,  aby ryzykować. Tyle lat się czeka – to ten jeden rok nie zbawi – podsumował sprawę garażu w nowej remizie Adam Zielnik.
– Jeśli chodzi o modernizację wieżyczki, to trudniejsza sprawa. Po pierwsze to zabytek, po drugie, budynek jest własnością straży. Jednak jeśli wziąć pod uwagę, zapewnienie sprawności bojowej, bo jest tam syrena alarmowa, to zabierzemy się za to. Trzeba jednak pamiętać, że jak zabytek – to konserwator, i znając doświadczenia z lat ubiegłych, jest to droga przez mękę i nie ma co specjalnie liczyć, że wszystko uda się zrobić w tym roku. Sądzę, że jak w tym roku wszystkie wymagane pozwolenia, zgody, opinie uda się spiąć, to będzie bardzo dobrze. Sądzę, że fizycznie jakieś rusztowania wokół wieżyczki się pojawią dopiero w przyszłym roku – oznajmił gospodarz gminy.
 Na zakończenie burmistrz Adam Zielnik jeszcze raz podziękował za współpracę, i wyraził zadowolenie, że w jednostce pojawiają się młodzi ludzie. Burmistrz zauważył, że przyjęty przed czterema laty model funkcjonowania OSP we współpracy z Gminą przetrwał próbę czasu, sprawdza się i rozwija. 

GALERIA ZDJĘĆ