Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OBWIESZCZENIE

Główna treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.20 I 7.1257)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (u l. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pani Bożena Matałyga i Pani Bożena Grądziel (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożony 30 stycznia 2018 r.,

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa polegająca na rozbiórce i budowie mostu MK-5 w km 18,480 linii kolejowej nr 62, na dz. 4999/2 obr. Wolbrom, jcd n. ewid. Wolbrom M.; Przebudowa polegająca na rozbiórce i budowie mostu MK-6 w km 20,765 linii kolejowej nr 62 na dz. 4642/63, 4999/2 obr. Wolbrom, jedn. ewid. Wolbrom M.; Przebudowa polegająca na rozbiórce i budowie mostu MK-7 w km 26,946 linii kolejowej 111· 62 na dz. 32/2 obr. Golaczewy, jedu. ewid. Wolbrom G.; Rozbiórka mos tu MK-8 w km 30,043 linii kolejowej nr 62 na dz. 32/4, 37/4 obr. Gołaczewy, jcdn. ewid. Wolbrom G.; J>nebudowa polegająca na rozbiórce mostu MK-9 i budowie przepustu PK-9 w km 30,434 linii kolejowej nr 62 na dz. 32/4, 88/3 obr. Gołaczewy, jcdn. ewid. Wolbrom G.; Przebudowa polegająca nn rozbiórce i budowie mostu MK-10 w km 31,344 linii kolejowej n1· 62 na dz. 88/3 obr. Gołaczewy, 855/3 obr. Chrząstowice, jedn. ewid. Wolbrom G ..

zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

 • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
 • na tablicy ogłoszeń o raz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom (art . 53 ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ponadto, na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa), informuje się, że:

 • Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa), – Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § I Kpa),
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
 • Peh1omocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym cPUAP (art. 33 § 2a Kpa),
 • Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa), – Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 3n Kpa),
 • Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi (art. 40 § I Kpa),
 • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),
 • Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
 • W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),
 • W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego (art. 41 § I Kpa),
 • W razie zaniedbania w.v. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).