Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowicach świętowała 90-lecie istnienia

Główna treść

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowicach świętowała 90-lecie istnienia

W słoneczne niedzielne, popołudnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach świętowała 90-lecie istnienia. Podczas uroczystej, mszy świętej przy kapliczce Matki Boskiej Fatimskiej w Chrząstowicach sprawowanej w intencji strażaków i ich rodzin ks. proboszcz Stanisław Gibała poświęcił także nowy sztandar jednostki.
13 maja to dla mieszkańców Chrząstowic od 2003 roku szczególna data bo właśnie tego dnia co roku wszyscy spotykają się pod Kapliczką przy Stoku, uczestniczą w uroczystej odpustowej mszy świętej a później w procesji z figurką Matki Boskiej Fatimskiej idą dookoła wsi – do kapliczki poświęconej Matce Bożej Częstochowskiej, gdzie modlą się w intencji pomyślnych zbiorów płodów rolnych. W tym roku był też dodatkowy powód do świętowania – 90 lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach i poświęcenie nowego sztandaru – ufundowanego przez mieszkańców i druhów strażaków.
W okolicznościowej homilii ks. Stanisław Gibała podkreślał ogromną rolę strażaków dla małych społeczności lokalnych i całego systemu pożarnictwa. Wyrażał wdzięczność za to wszystko co strażacy robią, gratulował odwagi i czynnego zaangażowania w życie lokalnej wspólnoty i kościoła. „Takich bohaterów nie powstydziłby się ani św. Florian, ani Chrystus! Życzę Wam, abyście cieszyli się szacunkiem i uznaniem społecznym, błogosławieństwem Boga, orędownictwem św. Floriana, byście w odpowiedzialny sposób kształtowali młode pokolenie strażaków i wiernie trwali w służbie Bogu na chwałę i ludziom na pożytek.”
Po mszy świętej nastąpił przemarsz pododdziałów wraz z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami na uroczysty apel przy Remizie OSP. Dowódcą uroczystości był druh Maciej Gamrat. Część oficjalną rozpoczęto odegraniem Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Strażacką z Zarzecza i zawieszeniem polskiej flagi na maszcie.
Wszystkich zgromadzonych na uroczystości powitał Prezes OSP w Chrząstowicach Mariusz Tabor. Wśród licznie zebranych mieszkańców z rodzinami, pocztów sztandarowych wraz z przedstawicielami OSP z Gminy Wolbrom, przedszkolaków z „Krasnoludka”, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich nie zabrakło zaproszonych gości. Swoją radość strażacy przeżywali w obecności Burmistrza MiG Wolbrom Adama Zielnika, Społecznego Doradcy Burmistrza Bożeny Koniecznej, Posła na Sejm RP Lidii Gądek, Dowódcy JRG w Wolbromiu brygadiera Jana Sarwy, radnego Sejmiku Małopolskiego Marcina Cockiewicza, Starosty Olkuskiego Pawła Piasnego, Radnych Powiatowych: Roberta Kozłowskiego, Jana Łaksy, Tadeusza Posełka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Gorgonia, Wiceprzewodniczącego Bartłomieja Żurka oraz Radnych RM Agaty Wójcik, Stanisława Starzyka, Andrzeja Bocianowskiego, Kazimierza Goldy, Stanisława Biernackiego, Zdzisława Pasicha oraz Sołtysa wsi Adama Gamrata.
Następnie Czesław Nocoń – najstarszy stażem (57 lat służby) druh przybliżył historię jednostki, która powstała 10 lat po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1928 roku z inicjatywy kilku ówczesnych działaczy: Józefa Kowala, Jana Osucha, Franciszka Osucha, Walentego Hajduła, Józefa Gamrata i Andrzeja Noconia. Przez dziesiątki lat Chrząstowska OSP przechodziła czasy wzlotów i upadków. W 1945 roku przez wieś przechodziła linia frontu i wskutek okupacji 80% zabudowań uległa spaleniu w tym dotychczasowy skromny dorobek jednostki. Po wojnie pełna mobilizacja mieszkańców pozwoliła stworzyć budynek społeczny w którym mieściła się szkoła, strażnica i świetlica wiejska. Niestety w 1963 roku płomienia ognia kolejny raz doszczętnie niszczą to co wspólnie udało się zbudować wraz z całym wyposażeniem. Mieszkańcy znów udowadniają że potrafią się zjednoczyć. Budują szkołę i nową remizę, która do użytku mieszkańców zostaje oddana 1979 roku a w następnych latach rozbudowana i unowocześniana. Przez wszystkie lata strażacy aktywnie włączają się w życie wsi. W okresie dynamicznego rozwoju wsi są inicjatorami budowy linii oświetleniowej w Chrząstowicach, budowy w 1974 roku w czynie społecznym przystanku PKP, linii wodociągowej oraz poprawy stanu dróg. Zarówno w tamtych czasach jak i dziś strażacy są blisko mieszkańców, strzegą bezpieczeństwa, prowadzą akcje edukacyjne dla dzieci i dorosłych, uświetniają święta kościelne i państwowe, organizują życie społeczne i kulturalne na wsi.
Chwilą ciszy oddano hołd druhom, którzy już odeszli na wieczną służbę.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie starego i przekazanie nowego sztandaru. Wręczający nowy sztandar przedstawiciel lokalnej społeczności wygłosił formułę: „W imieniu Lokalnej Społeczności oraz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach, przekazuję sztandar ufundowany przez Mieszkańców Chrząstowic oraz druhów OSP Chrząstowice, jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność poświęcenie” – strażacy obiecali „Strzec honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”.

Uroczystość była też doskonałą okazją do odznaczenia zasłużonych druhów z OSP Chrząstowice, którym wręczono odznaki:
Strażaka Wzorowego: Agnieszka Tabor, Ania Żurek, Asia Barczyk, Damian Nowak, Krystian Mudyna, Paweł Pacia, Mateusz Czubak, Kamil Barczyk, Maciej Gamrat
Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa: Mariusz Tabor, Leszek Kantak, Marcin Jałowiec
Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa: Bartłomiej Żurek, Jan Dybich, Bogusław Waldemar Nocoń
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: Zbigniew Nowak

W stronę strażaków popłynęło wiele ciepłych słów, pięknych życzeń i gratulacji. Głos zabrali m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, poseł na Sejm RP Lidia Gądek, Radny Sejmiku Małopolskiego Marcin Cockiewicz, dowódca JRG w Wolbromiu brygadier Jan Sarwa, który przekazał także na ręce prezesa list gratulacyjny od Komendanta Miejskiego mł. bryg. Zbigniewa Września, Radny Rady Powiatu Jan Łaksa, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Bartłomiej Żurek i Sołtys wsi Adam Gamrat. Najwięcej emocji wzbudziły śpiewająco przekazane życzenia od Przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Krasnoludek oraz Pań z KGW Chrząstowice.

ZARZĄD OSP CHRZĄSTOWICE SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM OSOBOM I INSTYTUCJOM ZAANGAŻOWANYM W PRZYGOTOWANIA I REALIZACJĘ UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH


GALERIA ZDJĘĆ 1:

GALERIA ZDJĘĆ 2:
GALERIA ZDJĘĆ 3: 

Serdecznie dziękujemy za piękne zdjęcia szczególnie dla: Tomasz Bargieł, Rafał Kowalski, Anna Brzezińska, Daria Kazancka, Darek Amanowicz, Oskar Barczyk