Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Od 22 czerwca Gmina Wolbrom z nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Główna treść

Od 22 czerwca Gmina Wolbrom z nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Podczas sesji w dn. 28.05.2020r. radni Rady Miejskiej w Wolbromiu uchwałą Nr XXI/209/2020 uchwalili zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Miasta i Gminy Wolbrom. W związku z ogłoszeniem tejże uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 5 czerwca, po 14 dniach nowy MPZP wszedł w życie. Tym samym od poniedziałku tj. 22 czerwca 2020 roku wszelkie dokumenty jak zaświadczenia, wypisy, wyrysy będą wydawane w UMiG Wolbrom już na podstawie zmienionego MPZP.

Plan zagospodarowania przestrzennego jest to akt prawa miejscowego przyjęty uchwałą Rady Miejskiej, na podstawie którego wydaje się między innymi pozwolenia na budowę. Dokument ten określa szczegółowo zasady i reguły kształtowania polityki przestrzennej w sposób umożliwiający rozsądne korzystanie z wszelkiego rodzaju zasobów tak, aby umożliwiać rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy przy zachowaniu zasad estetyki i ładu przestrzennego oraz ochrony cennych wartości przyrodniczych. Przestrzeń jest dobrem rzadkim, dlatego każde pochopne podejmowane decyzje w zakresie zmiany jej przeznaczenia pociągają ze sobą długofalowe, często nieodwracalne skutki. Stąd każda zmiana przeznaczenia danego obszaru była poprzedzona wnikliwą analizą.