Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Oferta realizacji zadania publicznego

Główna treść

Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 11 września 2015 r. na następujący rodzaj zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Oferta-Stowarzyszenia.pdf