Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ofiary przemocy domowej mają prawa

Główna treść

Ofiary przemocy domowej mają prawa

Przemoc domowa od dawna budzi wiele emocji, ale pomimo licznych akcji informacyjnych na temat tego patologicznego zjawiska, wciąż krąży w społeczeństwie wiele mitów i stereotypów. Niestety odbija się to negatywnie na ofiarach, które niejednokrotnie przez wiele lat pozostawione są same sobie, nie mogąc liczyć na sąsiadów czy znajomych, wręcz wstydzących się prosić o pomoc. Dlatego tak ważne jest nagłaśnianie problemu i uświadamianie ofiar o ich prawach.

Jak ocenia Renata Ciepał – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu, problem przemocy w rodzinie jest bardzo często marginalizowany, szczególnie w mniejszych miastach i wsiach, co wcale nie oznacza, że tam nie występuje. Przemoc domowa jest obecna także w gminie Wolbrom, o czym świadczą informacje, które omówił na prośbę burmistrza Adama Zielnika Komendant Komisariatu Policji w Wolbromiu Adam Milanowski na ostatniej sesji Rady Miejskiej, kiedy przedstawiciele służb mundurowych przedstawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

– Chciałbym się dowiedzieć jakie czynności podejmuje Policja wobec „damskich bokserów” , bo jest to zagadnienie delikatne, ale bezdyskusyjnie występujące na naszym terenie – pytał burmistrz . W odpowiedzi komisarz Milanowski poinformował, że w przypadku zgłoszenia sytuacji przemocy domowej – czy to bezpośredniego pobicia, czy też różnego rodzaju gróźb – jest podejmowana interwencja w ramach procedury tzw. Niebieskiej Karty, która jest zakładana dla rodziny. Karta składa się z części A, w której dokumentuje się zgłoszoną sytuację, a także informacji  jakie działania podjęto. Część  B opisuje najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może się zwracać o pomoc. – Informacje zawarte w poszczególnych Niebieskich Kartach trafiają do specjalnego zespołu interdyscyplinarnego, a w skład którego mogą wchodzić psychologowie, policjanci, pedagog szkolny, pracownicy społeczni, kurator, sędzia, a nawet radny, czy ksiądz… – w zależności od sytuacji i konkretnych potrzeb. Idea jest taka, że danej w sprawie uczestniczą osoby, które mogą rodzinie udzielić skutecznej pomocy – tłumaczył komendant. – Każda rodzina dla której założona została Niebieska Karta powinna być nadzorowana (systematycznie odwiedzana) przez dzielnicowego, pracownika socjalnego, czy ewentualnie inne osoby, które są związane ze sprawą – w celu bieżącej kontroli sytuacji. Często w ramach procedury policja prowadzi postępowanie sprawdzające, ponieważ naszą rolą jest stwierdzenie czy doszło do popełnienia przestępstwa. Gdy potwierdzamy taki fakt, kierujemy akt oskarżenia do Prokuratury, a później – wiadomo – do Sądu. Ponieważ 90% spraw dotyczących przemocy domowej łączy się z alkoholizmem sprawcy,  w wyniku postępowania często jest on zobowiązywany jest do podjęcia leczenia. W zależności od roku prowadzimy 60 do 80 Niebieskich Kart – podsumował swój wywód Adam Milanowski.

Jak podkreśla Renata Ciepał z MOPS, dane statystyczne nie obrazują w pełni zjawiska przemocy w rodzinie. Liczby te zwykle są niepełne, gdyż w wielu sytuacjach ofiary nie zawiadamiają o przemocy, której doznają. Często bywa tak, że zastraszone,  bezradne osoby poddane presji psychicznej ze strony swoich prześladowców zwyczajnie boją się lub wstydzą przyznać do problemu. Dlatego tak ważna jest wrażliwość społeczna i reagowanie osób postronnych na symptomy możliwej patologii.

Pamiętaj! Jeśli jesteś osobą uwikłaną w mechanizm przemocy domowej lub świadkiem przemocy masz prawo reagować. Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie możesz powiadomić służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy domowej. Na terenie gminy Wolbrom są to:

Policja  (32) 649 33 50(32) 649 33 50,  997;

MOPS Wolbrom  (32) 644 10 75(32) 644 10 75;

Zespól interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  (32) 644 10 75(32) 644 10 75 wew.28.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą otrzymać kompleksową pomoc w Punkcie Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieszczącym się w budynku MOPS Wolbrom, ul. Skalska 20. W punkcie bezpłatnych porad udzielają: psycholog ( poniedziałek 15.00-17.00 ); prawnik ( wtorek 10.00 – 12.00 ); pracownik socjalny ( czwartek 13.00 – 15.00 ).  Można umówić spotkanie ze specjalistą telefonicznie  (32) 644 10 75(32) 644 10 75 wew.28.