Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 169/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 20 listopada 2014 roku na realizację zadania publicznego w 2015 roku.

Główna treść

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 169/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 20 listopada 2014 roku na realizację zadania publicznego w 2015 roku.

Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2015 r. realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)

Link do zarządzenia: Link