Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie

Główna treść

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie w 2016 r. realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)