Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie Burmistrza MiG Wolbrom w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt

Główna treść

Ogłoszenie Burmistrza MiG Wolbrom w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt

W związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych, padłych lub poddanych ubojowi w związku z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Podstawą prawną są przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. 2009 r Nr 142 poz. 1161 z późn. zm.).

Powoływani są oni spośród osób, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową burmistrza i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski należy składać do 14lutego 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom (biuro podawcze) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest poniżej:

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt (kliknij)

lub w pokoju nr 207 Referat Ochrony Środowiska.

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom pokój nr 207 lub telefonicznie pod nr 32 70 65 316 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.