Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Główna treść

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2015 rok.

Zarządzenie nr  139/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
z dnia 7 października 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2015 rok.

W związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz § 2, § 3 ust. 3 i § 4 Załącznika do Uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarządza się co następuje:
§1
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2015 rok.
§2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
§3
Wyznacza się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2015 rok.

§4
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 8 października 2014 r. do 15 października 2014 r.

§5
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Wolbrom.

§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Ochrony Zdrowia.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pobrania
Formularz uwag/zmian do uchwały