Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Główna treść

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 95/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2014 rok.

W związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz § 2, § 3 ust. 3 i § 4 Załącznika do Uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarządza się co następuje:

§1

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2014 rok.

§2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

§3

Wyznacza się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2014 rok.

§4

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 7 października 2013 r. do 14 października 2013 r.

§5

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Wolbrom.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Ochrony Zdrowia.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Tekst projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2014 do pobrania TUTAJ