Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Główna treść

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działając na podstawie art.15 ust. 2a-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 6 załącznika do Uchwały Nr XLII/451/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.I. Kandydaci na członków komisji konkursowych1.Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom mogą udzielać następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi:1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj.a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów                     i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;c) spółdzielnie socjalne;d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.”2. Kandydat musi złożyć oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz że korzysta w pełni z praw publicznych
i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.3. Osoba kandydująca na członka komisji konkursowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w formie stosownego oświadczenia zawartego na Formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do kandydowania na członka komisji konkursowych oraz późniejszych prac w tychże komisjach.4. Kandydat musi uzyskać rekomendacje 2 podmiotów uprawnionych, potwierdzone w formularzu zgłoszeniowym.5. Osoby ubiegające się o wpis do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych powinny spełniać następujące warunki:a)  posiadać dobrą znajomość sektora pozarządowego;b) posiadać szeroką wiedzę w zakresie obszarów tematycznych, w których będą dokonywać oceny ofert popartą odpowiednim doświadczeniem.Dodatkowo mile widziane będzie:a) doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;b) aktywne uczestnictwo w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.II. Wymagane dokumenty.a) wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami zawierający podpisane rekomendacje;b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie;c) kandydat, którego formularz zgłoszenia będzie niekompletny zostanie wezwany do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni. W przypadku nie dostosowania się do wymaganego terminu Formularz zostanie zniszczony.III. Kryteria oceny i tryb wyboru.a) wyboru członków komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom kierując się kwalifikacjami kandydatów, doświadczeniem oraz przedstawionymi rekomendacjami;b) kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wpisie do bazy.IV. Okres wpisu do bazy członków.Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca roku 2018 i dotyczą konkursów ogłoszonych na rok 2018.V. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych.1.Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela podmiotów uprawnionych uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.2. W skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy Wolbrom lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.3. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.4. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.VI. Zgłoszenie.                  Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy przesłać lub dostarczyć do dnia 8 grudnia 2017 r. na adres:                  Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu                  ul. Krakowska 1                  32-340 Wolbrom                  Z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych – ngo” Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 220 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu  lub pod numerem telefonu: 32 70 65 352

Formularz zgłoszeniowy