Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Główna treść

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolbrom, dnia 5 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art.15 ust. 2a – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz §6 załącznika do Uchwały Nr LX/495/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych

Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom mogą udzielać następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi:

organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

1) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj.

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

c) spółdzielnie socjalne;

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 z późn, zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.”

2. Kandydat musi złożyć oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz że korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Osoba kandydująca na członka komisji konkursowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w formie stosownego oświadczenia zawartego na Formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do kandydowania na członka komisji konkursowych oraz późniejszych prac w tychże komisjach.

4. Kandydat musi uzyskać rekomendacje 2 podmiotów uprawnionych, potwierdzone w formularzu zgłoszeniowym.

5. Osoby ubiegające się o wpis do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych powinny spełniać następujące warunki:

a) posiadać dobrą znajomość sektora pozarządowego;

b) posiadać szeroką wiedzę w zakresie obszarów tematycznych, w których będą dokonywać oceny ofert popartą odpowiednim doświadczeniem.

Dodatkowo mile widziane będzie:

a. doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;

b. aktywne uczestnictwo w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Wymagane dokumenty.

a. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami zawierający podpisane rekomendacje.

b. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

c. Kandydat, którego Formularz zgłoszenia będzie niekompletny zostanie wezwany do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni. W przypadku nie dostosowania się do wymaganego terminu Formularz zostanie zniszczony.

III. Kryteria oceny i tryb wyboru.

a. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom kierując się kwalifikacjami kandydatów, doświadczeniem oraz przedstawionymi rekomendacjami.

b. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wpisie do bazy.

IV. Okres wpisu do bazy członków.

Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca roku 2023 i dotyczą konkursów ogłoszonych na rok 2023.

V. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela podmiotów uprawnionych uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.

2. W skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy Wolbrom lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

3. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

4. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

VI. Zgłoszenie

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) wraz z pozostałą dokumentacją należy przesłać lub dostarczyć do dnia 14 grudnia 2022 r. na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom – z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych – ngo”

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 220 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu lub pod numerem telefonu: 32 70 65 352.