Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Główna treść

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działając na podstawie art.15 ust. 2a-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) oraz § 6 załącznika do Uchwały Nr XXIX/275/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

I.Kandydaci na członków komisji konkursowych 1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom mogą udzielać następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi:
organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
1) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj.
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
c) spółdzielnie socjalne;
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.”

Kandydat musi złożyć oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz że korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba kandydująca na członka komisji konkursowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w formie stosownego oświadczenia zawartego na Formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444) Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do kandydowania na członka komisji konkursowych oraz późniejszych prac w tychże komisjach.

Kandydat musi uzyskać rekomendacje 2 podmiotów uprawnionych, potwierdzone w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby ubiegające się o wpis do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych powinny spełniać następujące warunki:
a) posiadać dobrą znajomość sektora pozarządowego;
b) posiadać szeroką wiedzę w zakresie obszarów tematycznych, w których będą dokonywać oceny ofert popartą odpowiednim doświadczeniem.

Dodatkowo mile widziane będzie:
a. doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;
b. aktywne uczestnictwo w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II.Wymagane dokumenty.
a.Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami zawierający podpisane rekomendacje.
b.Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.
c.Kandydat, którego Formularz zgłoszenia będzie niekompletny zostanie wezwany do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni. W przypadku nie dostosowania się do wymaganego terminu Formularz zostanie zniszczony.

III.Kryteria oceny i tryb wyboru.
a. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom kierując się kwalifikacjami kandydatów, doświadczeniem oraz przedstawionymi rekomendacjami.
b. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wpisie do bazy.

IV.Okres wpisu do bazy członków. Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca roku 2021 i dotyczą konkursów ogłoszonych na rok 2021.

V.Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych.
1.Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela podmiotów uprawnionych uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.
2.W skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy Wolbrom lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3.Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.
4.Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

VI.Zgłoszenie Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy przesłać lub dostarczyćdo dnia 11 grudnia 2020 r. na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
Z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 220 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu lub pod numerem telefonu: 32 70 65 352

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO BAZY