Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o naborze na stanowisko FIZJOTERAPEUTA – umowa o pracę w MOPS w Wolbromiu w ramach projektu Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom

Główna treść

Ogłoszenie o naborze na stanowisko FIZJOTERAPEUTA – umowa o pracę w MOPS w Wolbromiu w ramach projektu Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom

I. Ogłoszenie o naborze na stanowisko:
Fizjoterapeuta
w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” realizowanym przez Miejski Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II. Pracodawca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zatrudnienie na stanowisku fizjoterapeuta w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Wymiar czasu pracy : 1/2 etat
 3. Ilość etatów – 1

IV. Do obowiązków fizjoterapeuty w ramach świadczonej pracy należeć będzie:

 1. Świadczenie usługi fizjoterapii dla 20 Uczestników Projektu świadczone na terenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów w Gminie Wolbrom
 2. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji uczestników,
 3. Współpraca z pracownikami Placówki oraz specjalistami świadczącymi usługi społeczne na rzecz podopiecznych,
 4. Inne bieżące zadania związane z specyfiką stanowiska.

V. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie i znajomość́ języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
 2. Pełna zdolność́ do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność́ za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, min. roczne doświadczenie w pracy fizjoterapeuty,
 5. Ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, udokumentowane zaświadczeniem,
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku,

VI. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w osobami niesamodzielnymi, w tym z niepełnosprawnościami, osobami starszymi (co najmniej 6 miesięcy)
 2. Dobra znajomość́ obsługi komputera,
 3. Rzetelność́, samodzielność́ i operatywność́,
 4. Umiejętność́ analitycznego myślenia, kreatywność́,
 5. Komunikatywność́, zaangażowanie, dyspozycyjność́
 6. Mobilność́, w tym prawo jazdy kat. B

VII. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys zawodowy (CV),
 • List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska wraz klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i posiadane uprawienia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz znajomości języka polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

VIII. Warunki współpracy
Umowa o pracę w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. 01.07.2021 do dnia 28.09.2023

IX. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do 11.06.2021 do godziny 10:00 na adres e-mail: seniorwolbrom21@interia.pl lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom z dopiskiem pełnienie funkcji fizjoterapeuty w ramach projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom”

X. Klauzula informacyjna (zapoznaj się)

Załączniki do pobrania (kliknij: 
1. Kwestionariusz osobowy
2. Oświadczenie – obywatelstwo
3. Oświadczenie – zdolności
4. Oświadczenie o niekaralności
5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
6. Oświadczenie RODO

Projekt „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.