Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o naborze na stanowisko OPIEKUN – umowa o pracę w MOPS w Wolbromiu w ramach projektu Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom

Główna treść

Ogłoszenie o naborze na stanowisko OPIEKUN – umowa o pracę w MOPS w Wolbromiu w ramach projektu Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom

I. Ogłoszenie o naborze na stanowisko:
Opiekun
w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” realizowanym przez Miejski Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II. Pracodawca:
Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zatrudnienie na stanowisku opiekun w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Wymiar czasu pracy : 1 etat
 3. Ilość etatów – 3

IV. Do obowiązków opiekuna w ramach świadczonej pracy należeć będzie:

 1. Pomoc uczestnikom w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 2. Pomoc w utrzymaniu aktywności społecznej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów higieniczno-opiekuńczych uczestników.
 3. Współpraca z zespołem terapeutycznym oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikiem i jego rodziną.

V. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów:
  a. Opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub
  b. Osoba, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego.
 5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku.
 6. Wykształcenie minimum średnie.

VI. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi osobami starszymi ( co najmniej 6 miesięcy).
 2. ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 3. Dobra znajomość obsługi komputera
 4. Posiadanie uprawnień terapeuty zajęciowego i/lub instruktora terapii zajęciowej
 5. Posiadanie Prawa Jazdy Kat. B
 6. Posiada umiejętności interpersonalne, komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji

VII. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys zawodowy (CV),
 • List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska wraz klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i posiadane uprawienia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz znajomości języka polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

VIII. Warunki współpracy
Umowa o pracę w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. 01.07.2021 do dnia 28.09.2023
IX. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do 11.06.2021 do godziny 10:00 na adres e-mail: seniorwolbrom21@interia.pl lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom z dopiskiem pełnienie funkcji opiekuna w ramach projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom”

X. Klauzula informacyjna (zapoznaj się)

Załączniki do pobrania (kliknij:

 1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenie – obywatelstwo

3. Oświadczenie – zdolności

4. Oświadczenie o niekaralności

5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

6. Oświadczenie RODO

Projekt „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.