Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o naborze na stanowisko SPRZĄTACZKA – umowa o pracę w MOPS w Wolbromiu w ramach projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom

Główna treść

Ogłoszenie o naborze na stanowisko SPRZĄTACZKA – umowa o pracę w MOPS w Wolbromiu w ramach projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom

I. Ogłoszenie o naborze na stanowisko:
Sprzątaczka

w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” realizowanym przez Miejski Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II. Pracodawca:
Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zatrudnienie na stanowisku sprzątaczka w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Wymiar czasu pracy : 1/4 etat
 3. Ilość etatów – 1

IV. Do obowiązków opiekuna w ramach świadczonej pracy należeć będzie:

 1. Współpraca z personelem zatrudnionym w placówce.
 2. Utrzymywanie w bieżącej czystości w placówce
 3. Dbałość o ogólny ład i porządek na terenie całego obiektu.
 4. Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora MOPS

V. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku.
 5. Wykształcenie minimum podstawowe

VI. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.
 2. Posiada umiejętności interpersonalne, komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji
 3. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

VII. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys zawodowy (CV),
 • List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska wraz klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i posiadane uprawienia,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz znajomości języka polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

VIII. Warunki współpracy
Umowa o pracę w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. 01.07.2021 do dnia 28.09.2023

IX. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do 11.06.2021 do godziny 10:00 na adres e-mail: seniorwolbrom21@interia.pl lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom z dopiskiem pełnienie funkcji opiekuna w ramach projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom”

X. Klauzula informacyjna (zapoznaj się)

Załączniki do pobrania (kliknij): 
1. Kwestionariusz osobowy
2. Oświadczenie – obywatelstwo
3. Oświadczenie – zdolności
4. Oświadczenie o niekaralności
5. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
6. Oświadczenie RODO

Projekt „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.