Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Główna treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wolbromiu, będącej własnością Gminy Wolbrom, stanowiącej działkę nr 82
o pow. 0,0190 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR1O/00021878/2 prowadzona przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom uchwalonym przez Radę Miejską uchwałą Nr XXI/209/2020 z dnia 28 maja 2020 roku i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 05 czerwca 2020 roku, Poz. 3769, działka nr 82 położona jest na terenach z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową, oznaczonych na rysunku planu symbolem 9.35MN/U.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 82 o pow. 0,0190 ha, położona jest w północno-zachodniej części miasta Wolbrom przy ul. Łabędziej, posiada wąski, niekorzystny kształt, jej teren porośnięty jest samosiejkami i wymaga odchwaszczenia oraz wyrównania. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi o asfaltowej nawierzchni. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane a w odległości kilkudziesięciu metrów w kierunku zachodnim usytuowana jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 82 o pow. 0,0190 ha wynosi 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu ul. Krakowska 1 sala nr 104.

Do udziału w przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 90 84500005 0000 0000 64930012 w taki sposób aby najpóźniej w dniu 07 czerwca 2022 roku wadium znajdowało się na w/w rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. W tytule wpłaty należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

W dniu przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej:

 1. dowodu wniesienia wadium,
 2. osoby fizyczne -dowodu tożsamości,
 3. osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis
  z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia
  20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,
 4. pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości,
 5. przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  (Dz. U. z 2017 roku poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające
  z przepisów tej ustawy,
 6. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego – dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemne oświadczenie współmałżonka,
  iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia własności  nieruchomości oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom.

Bliższe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1 pok. 225 tel. (32) 7065333 lub (32) 7065342.