Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Główna treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                                                 

WG.6840.15.2022

            Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. ) oraz §3 ust. 1, §4, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 )

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom

            ogłasza  przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wolbromiu będącej własnością Gminy Wolbrom, stanowiącej działki nr 3676/3
o powierzchni 0,0068 ha oraz nr 3676/4 o powierzchni 0,0415 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR1O/00032312/7 prowadzona przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu oraz odpłatnym i nieograniczonym w czasie ustanowieniu służebności przesyłu na działce położonej w Wolbromiu oznaczonej nr 3676/4 na rzecz Gminy Wolbrom polegającej na prawie pozostawienia w gruncie i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Wolbrom oraz prawie wstępu na tę nieruchomość celem wykonania robót związanych z konserwacją w/w urządzeń w tym usuwaniem awarii, napraw i remontów oraz ich przebudową, rozbudową i modernizacją oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tę nieruchomość w w/w celach z zastrzeżeniem każdorazowego przywrócenia nieruchomości do stanu niepogorszonego a także nie wznoszeniu na trasie ich przebiegu budynków, jak również gospodarowaniu nieruchomością w sposób utrudniający swobodny dostęp do sieci.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom uchwalonym przez Radę Miejską uchwałą Nr XXI/209/2020 z dnia 28 maja 2020 roku i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 5 czerwca 2020 roku, Poz. 3769, działka nr 3676/3 położona jest na obszarze z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową oznaczoną na rysunku planu symbolem 9.20MN/U natomiast działka nr 3676/4 częściowo położona jest na obszarze z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową oznaczoną na rysunku planu symbolem 9.20MN/U i częściowo na obszarzez podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy dojazdowej oznaczoną na rysunku planu symbolem 9.29KD-D.

Nieruchomość stanowiąca działki nr 3676/3 i nr 3676/4 jest niezabudowana i znajduje się na obrzeżach centralnej części miasta Wolbrom przy ul. Piłsudskiego, w jej sąsiedztwie
i bliskim otoczeniu znajdują się działki niezabudowane, działki zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz działki zabudowane budynkami o charakterze użytkowym (usługowym, mieszkalno – usługowym). Kształt nieruchomości określony został przez wykonawcę operatu szacunkowego jako niekorzystny (nieruchomość jest wąska i długa a szerokość zmienna i w najwęższym miejscu wynosi ok. 4,5m). Przy południowo – wschodnim narożu nieruchomości wykonany został zjazd z ulicy Piłsudskiego na działkę nr 3675/1 i nr 3676/4. Teren przedmiotowej nieruchomości wymaga wycinki drzew i krzewów oraz odchwaszczenia i uporządkowania, konieczne jest również usunięcie śmieci i gruzu budowlanego. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia terenu (kabel energetyczny i gazociąg przebiega wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Piłsudskiego natomiast po drugiej stronie ulicy przebiega wodociąg). Z uwagi na przebiegającą przez działkę nr 3676/4 sieć kanalizacyjną na działce tej zostanie ustalona odpłatna nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Wolbrom polegająca na prawie pozostawienia w gruncie i eksploatacji zgodnie
z przeznaczeniem sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Wolbrom oraz prawie wstępu na tę nieruchomość celem wykonania robót związanych z konserwacją w/w urządzeń w tym usuwaniem awarii, napraw i remontów oraz ich przebudową, rozbudową i modernizacją oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tę nieruchomość w w/w celach z zastrzeżeniem każdorazowego przywrócenia nieruchomości do stanu niepogorszonego
a także nie wznoszeniu na trasie ich przebiegu budynków, jak również gospodarowaniu nieruchomością w sposób utrudniający swobodny dostęp do sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiącej działki nr 3676/3 o powierzchni 0,0068 ha oraz nr 3676/4 o powierzchni 0,0415 ha wynosi: 69.400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wartość służebności ustanowionej na działce 3676/4 wynosi 11.022,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwadzieścia dwa złote 00/100).

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 grudnia 2022 roku o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu ul. Krakowska 1 sala nr 104.

Do udziału w przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 90 84500005 0000 0000 64930012 w taki sposób aby najpóźniej w dniu 25 listopada 2022 roku wadium znajdowało się na w/w rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. W tytule wpłaty należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

W dniu przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej:

 1. dowodu wniesienia wadium,
 2. osoby fizyczne -dowodu tożsamości,
 3. osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis
  z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia
  20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,
 4. pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości,
 5. przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  (Dz. U. z 2017 roku poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające
  z przepisów tej ustawy,
 6. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego – dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemne oświadczenie współmałżonka,
  iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia własności  nieruchomości oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom.

Bliższe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1 pok. 225 tel. (32) 7065333 lub (32) 7065342.