Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o wyłożeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom

Główna treść

Ogłoszenie o wyłożeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom  Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom wraz z  prognozą oddziaływania ustaleń Studium na środowisko. Przedmiotem wyłożenia jest część tekstowa projektu zmiany Studium w zakresie zmian oznaczonych kolorem czerwonym oraz część rysunkową projektu zmiany Studium wraz z częścią tekstową i rysunkiem prognozy. Wyłożenie nastąpi w dniach od 17.02.2017r – do 20.03.2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, pokój nr: 204 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu zmiany Studium odbędzie się w dniu 9.03.2017 w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, w sali OC (wejście od ul. Krakowskiej) o godzinie 11.oo Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom na adres: ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom lub adres e-mail: info@umigwolbrom.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2017 r. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), uwagi i wnioski do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom, mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom  lub adres e-mail: info@umigwolbrom.pl i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku,  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 18.04.2017 r.  Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom                                                                                      /-/ Adam Zielnik   Wolbrom, dnia 6.02.2017 r.

Załączniki:
1. Kierunki rozwoju przestrzennego – mapa
2. Prognoza oddziaływania na środowisko- mapa
3. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego – mapa
4.Prognoza oddziaływania na środowisko – opis
5. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego MiG Wolbrom – opis