Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2018 r.

Główna treść

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2018 r.

Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2018 r. realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450)– Zarządzenie nr 55/2018