Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OSP w Zasępcu pozyskała lekki samochód ratownictwa technicznego​

Główna treść

OSP w Zasępcu pozyskała lekki samochód ratownictwa technicznego​

Gmina Wolbrom jako Partner w projekcie „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych – zakupiła nowy, lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Zasępcu.

Całkowita wartość samochodu: 275.200,00 PLN

Kwota dofinansowania (EFRR 85%): 233.920,00 PLN

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa (10%): 27.520,00 zł

Wkład własny Gminy Wolbrom wyniósł 13.760 zł.

Samochód wyposażony w najpotrzebniejszy sprzęt został odebrany i przekazany jednostce OSP w Zasępcu w dniu 28 grudnia 2023 roku.

Samochód na podwoziu Renault Master posiada napęd 4×2, dopuszczalną masę całkowitą do 3 500 kg, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 200 l, linią szybkiego natarcia o długości 50 m, wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym, kabiną czterodrzwiową – jednomodułową, kontenerową, przystosowane do przewozu minimum 5 ratowników.

Pojazd wyposażony jest w dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny.

Więcej informacji na temat projektu:

https://www.malopolskainwestuje.pl/projekty/bezpieczna-malopolska—etap-ii-samochody-ochotniczej-strazy-pozarnej