Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ostatnia sesja RM w kończącym się roku

Główna treść

Ostatnia sesja RM w kończącym się roku

Podczas wyjątkowo krótkiej, ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu bez żadnej dyskusji na sali obrad przyjęto ostatnie tegoroczne uchwały. Dokonano ostatecznych korekt w budżecie i WPF oraz ustalono na kwotę 9 488 zł brutto wynagrodzenie burmistrza Adama Zielnika.

W ciągu trwającej 55 min. sesji na wniosek burmistrza Adama Zielnika, poparty przez przewodniczącego Dariusza Gorgonia nie tracono czasu na czytanie długiego sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami. Ze sprawozdaniem, które obejmowało zadania wykonane jeszcze przez burmistrza Jana Łaksę w okresie przed objęciem władzy przez burmistrza Adama Zielnika (od 29 października do 30 listopada) i w czasie po ślubowaniu nowego burmistrza (od 1 grudnia) zainteresowani radni będą mogli zapoznać się w biurze rady. W trakcie sesji nie omawiano też żadnego z projektów uchwał, przewidzianych w programie sesji i nie odbyła się żadna dyskusja na ich temat. Jak podkreślał przewodniczący RM Dariusz Gorgoń – wszystkie tematy zostały wyczerpująco omówione na komisjach.  Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Dla porządku przypomnijmy, że Rada zajęła się następującymi tematami:
W ramach dostosowania zapisów projektu budżetu do faktycznego wykonania w każdym roku na ostatniej sesji dokonywane są ostatnie zapisy korygujące, tak było i tym razem. Skarbnik Jan Turek zaproponował następujące zmiany:
Zwiększenie dochodów o kwotę 60 tys. zł  wynika z pisma ministra finansów, które zwiększają subwencję dla naszej gminy związana z częściowa rekompensatą z tytułu zwolnionych nauczycieli, a także dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.
Zmiany w planie wydatków wynikają z aktualnych potrzeb i realizacji budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy. Konieczne jest zwiększenie wydatków z tytułu rozliczenia realizacji modernizacji targowiska, wypłaty odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla byłego burmistrza (odprawa burmistrza Jana Łaksy: 33 510,00 zł oraz ekwiwalent za 60 dni urlopu: 32 175,00 zł), a także zapłaty dla firmy, która odzyskała dla Gminy podatek VAT. Zwiększenie  o 13 tys. planu wydatków OSP związane jest z uzyskaniem oszczędności w rozdziale „Rady gmin” i będzie przeznaczone na remont ogrzewania w remizie OSP w Wolbromiu przy ul. Strażackiej. Zwiększenie o 25 tys. w dziale „Oświata” związane jest z zakupem pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi 6-letnimi, na co gmina otrzymała subwencję. W projekcie zaktualizowane zostały także o stosowne kwoty zapisy dotyczące świetlic i stołówek szkolnych , gospodarki komunalnej oraz wzajemne rozliczenie kosztów budowy parkingu przy ul. Piłsudskiego, zgodnie z wcześniejszą uchwała RM. W trakcie sesji burmistrz przedłożył wniosek o dokonanie niewielkiej autokorekty w projekcie uchwały uwzględniającej potrzeby wynikłe w ostatniej chwili, m. in. zapisy dotyczące uczęszczania do przedszkoli poza naszą gminą dzieci będących jej mieszkańcami.
Zaplanowano także zmiany w WPF polegające na wpisaniu do niej nowego przedsięwzięcia pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wolbrom”, którego planowany koszt ma wynieść 35 tys. zł z czego 85% zostanie sfinansowane z funduszy europejskich. Gmina jest zobligowana do opracowania takiego planu przepisami stosownej ustawy.

Na początku pracy nowego burmistrza Rada Miejska ustaliła stawkę wynagrodzenia burmistrza Adama Zielnika. Jego pensja będzie sumą składowych:
wynagrodzenie zasadnicze – 5 300 zł
dodatek funkcyjny – 1 900 zł
dodatek specjalny w wys. 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 1 440 zł
dodatek za staż pracy w wys. 16% wynagrodzenia zasadniczego – 848 zł
co daje kwotę 9 488 zł brutto.

W dalszej części obrad, na wniosek burmistrza Adama Zielnika, radni uchylili także przyjętą przez poprzednią Radę Miejską uchwałę nr LII/334/2014 z września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym budynku tzw. hali mięsnej przy os. Chrobrego. W budynku tym burmistrz przewiduje powstanie giełdy rolno-spożywczej, zatem – jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały – jego sprzedaż nie może wchodzić w grę. Dotychczasowy najemca będzie mógł korzystać z obiektu zgodnie z podpisaną umową.

Tradycyjnie w porządku obrad sesji przewidziano zapytania i interpelacje oraz wolne wnioski i sprawy różne. Radni nie złożyli ani jednej interpelacji, więc nie było potrzeby na nie odpowiadać. W ramach spraw różnych  radny Jan Pielka prosił o interwencję Gminy w sprawie poprawy warunków dojazdu pasażerów kolei do Katowic i z powrotem – burmistrz obiecał rozeznać sprawę i poinformować radnego o wynikach. W sukurs w tej sprawie przyszła burmistrzowi posłanka Lidia Gądek, która poinformowała, że w wyniku negocjacji z ministerstwem infrastruktury w strategiach województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego zapisano już kwotę 200 mln zł, która w nadchodzącej perspektywie finansowej zostanie wykorzystana na znaczącą poprawę stanu trakcji kolejowej na odcinku od Sosnowca do Tunelu, co zdecydowanie skróci czas podróżowania na tej trasie. Rolą lokalnych samorządów będzie zaś interwencja w sprawie dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców.

Z prośbą o interwencję burmistrza w sprawie zagrażających bezpieczeństwu przechodniów, walących się budynków przy ul. Listopadowej i Piłsudskiego wystąpił przewodniczący Dariusz Gorgoń. Dla przypomnienia – interwencje w tej sprawie czynione są od wielu lat przez poprzednie władze gminy, radnych dwóch poprzednich kadencji, a także dziennikarzy, jednak sprawy nadal nie są finalizowane z powodu komplikacji związanych z prawami własności przedmiotowych nieruchomości.

 Przy okazji tematu kolei radny Artur Pajkiert prosił o interwencję w sprawie uporządkowania chaszczy przy ul. Garbarskiej wzdłuż torów kolejowych.

Na tym porządek obrad wyczerpano.

Ewa Barczyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z pracy w okresie między sesjami tj. od 29.10.2014 do 30.12.2014